Motorkerékpárok ingyenes országos házhozszállítása!

ZTECH Garancia feltételek

Z-TECH Garanciális feltételek

Elektromos kerékpár és alkatrész garancia

Cégünk által kizárólag olyan új garanciális elektromos járművek, termékek és új alkatrész egységek kerülnek értékesítésre, melyek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Cégünk jótáll azért, hogy a vevő által megvásárolt és általunk leszállított termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Nem vállalunk azonban jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos- és hibamentes lesz. A jótállás feltételeit az elektromos járművekkel együtt átadott "Jótállási jegy" tartalmazza. Az általunk forgalmazott termékekre a hatályos jogszabályok alapján (19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet) a termék gyártója, vagy forgalmazója garanciát vállal. Ennek időtartama:

• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 12 hónap,
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 24 hónap,
• 250 000 forint eladási ár felett 36 hónap.

Elektromos kerékpárokra egységesen feltéve, hogy a vásárolt kerékpár, részt vett az előírt kötelező garanciális szervizeken.
Az általunk forgalmazott alkatrész- és részegységek jó minőségére garanciát vállalunk. Ennek időtartama a vásárlástól számított 12 hónap. Garanciavállalásunk feltétele az, hogy a tőlünk vásárolt elektromos kerékpáralkatrészeket, részegységeket szakműhelyben szereljék be. Reklamáció esetén a kifogásolt kerékpáralkatrész, illetve részegység beszerelésének megtörténtéről szakműhelyben kiállított számlát kérünk bemutatni.

A fogyasztó jótállási igényét közvetlenül annál a vállalkozásnál érvényesítheti, akitől a kerékpárt megvásárolta.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jótállási (garanciális) feltételeket a vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, bármikor módosítsuk, vagy kiegészítsük.

A termék garanciájának és jótállásának feltétele a gyártó által kötelezően előírt időközönkénti garanciális szervizek elvégzése. A garanciális szervizek költsége a fogyasztót terhelik. Az előírt első kötelező szerviz határideje a vásárlás, vagy üzembe helyezés utáni 3. hónap, vagy 500 megtett kilométer, az utána következő garanciális szervizek újabb eltelt 6 hónap vagy 2400 megtett kilométer után esedékesek.

A garanciális szervizek elvégzését  a forgalmazó a jármű átadásakor átadott „Jármű üzembe helyezés” dokumentumon igazolja.


Egyéb jótállások (garanciák) kizárása
A fentiek szerint vállalt jótálláson (garancián) kívül, illetve a termékekhez kiadott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével semminemű egyéb garanciát nem vállalunk.

A kártérítés korlátozása
Cégünk nem vállal semminemű felelősséget az állási időből a vásárlónál keletkezett károkért.

A termék és alakatrész visszaszolgáltatása
Amennyiben a megvásárolt alkatrész minőségi hibából müködés képtelen állapotú és a vevő az alkatrész átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, kivizsgálást követöen alkatrész cserét biztositunk. Kiszállitott árú esetén cégünk szállítási költséget számit fel. Üzemképes állapotú, átvett beüzemelt járművek esetén visszavásárlási lehetség nincs ÁSZF szerzödésben foglaltak alapján.  


Egyéb feltételek
A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (PTK), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény rendelkezései az irányadók.

JAVÍTÓ SZOLGÁLATOK NEVE ÉS CÍME: A vásárlás, üzembe helyezés helye!
A Z-TECH gyártmányú.................................................. típusú a Magyarország területén vásárolt új robogóra, kerékpár a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12-24-36 hónapig terjedő, a 151/2003. (lX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó, törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.
A peren kívüli megállapodás elősegítése érdekében a kijelölt szervezeteken és a békéltető testületen kívül, a TVÜ SDÜ KERMI Kft. is, mint szakvélemény kiadására alkalmas szervezet elvégzi a fogyasztói reklamációk, valamint a jogi személyek közötti műszaki reklamációk vizsgálatát, amennyiben mindkét fél írásban nyilatkozva elfogadja vitadöntőként a TVÜ SDÜ KERMI Kft-t.

A vizsgálat díjköteles. A vizsgálat díjáról írásban tájékoztatjuk a megrendelőt.
Ezek a jótállási feltételek nem vonatkoznak az egyedi gyártású, speciális, különleges műszaki követelmények szerinti, valamint különleges felhasználói igények figyelembevételével készített kerékpárokra.

FIGYELEM!
A robogó összeszerelt állapotban, üzembe helyezve kerül eladásra!
A kerékpárt a vásárlás helyén kötelesek összeszerelni és üzembe helyezni.
Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása - dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék - esetén pótolunk! A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti.

A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is!
A kerékpár azonosításra alkalmas része: váz

FIGYELEM ! A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez!
• Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is a vásárlót terheli.
• A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos feltüntetésével. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól kiolvashatóan feltüntetett adatokkal.
• A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.
• A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL, A DÍJMENTES KIJAVÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK NEM ÁLL FENN, HA A FORGALMAZÓ, VAGY A KIJELÖLT SZAKSZERVIZ BIZONYÍTJA, HOGY:
• az üzembe helyezését a vásárlás helyén, vagy a kijelölt szakszervizek valamelyikében igazolt módon nem végeztette el. /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
• a kötelező átvizsgálások valamelyikét nem, vagy időn túl illetve nem a jótállási jegy mellékletében kijelölt szakműhelyben végeztette el, /csak akkor, ha a forgalmazó előírta/
• a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset, túlterhelés okozta,
• nem tartotta be a kezelési útmutató előírásait, nem megfelelő kenőanyagot használt,
• a kerékpárt szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
• a kerékpárral versenyen vettek részt, [kivétel exkluzív versenygarancia/
• a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár okozta,
• a kerékpár azonosító adatai nem egyeznek meg a jótállási jegyen feltüntetett adatokkal,
• a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő ápoló anyag használata okozta.
• a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból következettbe.

Ez a jótállási kötelezettség nem vonatkoztatható abban az esetben:
• ha a kerékpárt ,elektromos robogót, motort kölcsönzési céllal vagy egyéb iparszerű, futár üzemmód céllal üzemeltetik vagy azzal oktatást végeznek.
• Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a kerékpár azon káraira, amelyeket külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak. /kőfelverődés, gumidefekt, savas eső, egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./
A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék a Vásárlónak való átadása után keletkezett.

A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:
A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvényben, a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN A FOGYASZTÓ:
• Elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
• Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokol volt.
• A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kellel végeznie.
• A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy ki cserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
• Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
• A javítás során a kerékpárba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
• Ha a kötelezett a dologkijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
• A javítás megfelelő elvégzését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.
• A kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy hatályos mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:
• Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
• A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni,
• kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közöltkifogást,
• a közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztófelelős,
• meghosszabbodik a jótállási idő, a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a kerékpárt nem tudta rendeltetésszerűen használni,
• a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kerékpárnak vagy a jelentősebb részének /váz/ kicserélése /kijavítása/ esetén a kicserélt /kijavított/ dologra /dologrészre/, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik,
• minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

A JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG KERETÉN BELÜLI KÖTELEZŐ ÁTVIZSGÁLÁS:
A jótállás és szavatossági időn belül a vásárlónak minden kötelező átvizsgálást el kell végeztetnie, melyet az átvizsgálás helyén, szakszervizben/értékesítés ponton a szervizlapon pecséttel, aláírással igazolnak. Ennek elmulasztása esetén a kerékpárra garancia és szavatosság vesztéssel jár-
A jótállási és a szavatossági időben a szervizlapokon előírt kötelező átvizsgálások díjkötelesek. 

Carimpex Invest Kft., a ZTECH által forgalmazott termékek ingyenes helyszíni kiszállást végez garanciális igény bejelentése esetén, a jármű átvételelét követő, 36 órán belüli írásban leadott bejelentés esetén. A garancia elbirálás felülvizsgálata minden esetben a Carimpex Invest Kft. 1106 Budapest Maglódi út. 6. szám alatti telephelyén történik. A termék a Carimpex Invest Kft. telephelyére történő szállítás az ügyfél/vevő kötelezetsége amennyiben az importőr másként nem rendelkezik. Jótállási és szavatossághoz köthető kötelező átvizsgálás és javítások végett helyszini kiszállásról és szervizünkbe történő elszállitásáról, költségeiről érdeklödjön cégünk ügyfélszolgálatánál. 

ELJÁRÁS VITA ESETÉN:
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A kötelezett, a fogyasztó kifogásáról a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett, a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről, annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
Ha a hiba ténye, jellege illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, akkor az értékesítő, vagy annak kijelölt szakszervize, illetve a fogyasztó, a szakvélemény kiadására alkalmas szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hibajellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat.

A vitát eldöntő vizsgálat díjköteles.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
A szervízcsomag, az alkatrészek és az alkatrészek beszerélésnek költsége a vevőt terheli.
Szerviz csomag: Világítás ellenőrzés
Fék ellenőrzés
Kerék agy ellenőrzés
Gumi állapot ellenőrzés
Kormány ellenőrzés
Akkumulátor ellenőrzés
Töltö ellenőrzés
Rögzítőcsavarok ellenőrzése

Nem magán célú felhasználás esetén (mint például üzleti, kereskedelmi, vállalati kollektív, csoportos használat,bérbeadás) a jármű és alkatrész garanciális idő fele időszakra modosul.