Motorkerékpárok ingyenes országos házhozszállítása!

Nyereményjáték Szabályzat

A Carimpex Invest Kft.  2024 március 28-án induló „Vásároljon nálunk, és nyerjen egy ZTECH ZT-45 Yadea KS3 Lite e-rollert!” elnevezésű nyereményjátékának menete és szabályzata

1. A játék és a szervező

 

A nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője és lebonyolítója a Carimpex Invest Korlátolt felelőségű Társaság (Cg.: Cg.01-09-303414, adószám: 26128515-2-42) 1106 Budapest, Maglódi út 6.) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.

E-mail: motor@carimpex.hu

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a www.carimpexmotor.hu címen érhető el.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi feltételek

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A nyereményjáték leírása az alábbi: 

a, A Játékosnak – amennyiben korábban még nem tette meg – be kell követnie Szervező Facebook oldalát, és ott véleményeznie azt. (Carimpex Motor)

b., A Játékosnak értékelnie kell a Carimpex Motorcentrumot az Árukereső által szervezett Megbízható Bolt program keretein belül, amelynek kérdőívét automatikusan a vásárlástól számított 10. napon küld ki az Árukereső a rendelés során a Vevő által megadott email címére.

c., A Játékosnak – amennyiben korábban még nem tette meg – értékelnie kell a Szervező Google helyét. (Carimpex Motorcentrum - motorkerékpár, robogó, e-robogó)

Amennyiben a Játékos nem a webáruházon keresztül, hanem személyesen vásárolta meg a Terméket, abban az esetben nem kap automatikus emailt, ezért a következő címen tudja leadni értékelését: https://www.arukereso.hu/stores/carimpex-motorcentrum-s194355/#velemenyek-or10of0fr-1fm-1

b, A Játékos akkor vesz részt a nyereményjáték sorsolásán, amennyiben a játék időtartama alatt motorkerékpárt, robogót, elektromos robogót, elektromos motort vagy elektromos mopedet vásárol a Szervezőtől (Carimpex Motorcentrum).

2.   A játék időtartama menete

A játék időtartama: 2024 március 28. – 2024 június 30. 18:00

A Játék időtartamának befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A Játék kezdete előtt érkezett, még ki nem szállított megrendelések is részt vesznek a játékon, amennyiben elfogadják a szabályzatot.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyertes sorsolásának ideje: 2024 július 6. (szombat) 12:00 óra

Nyertes sorsolásának helyszíne: Carimpex Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, 1106 Budapest, Maglódi út 6.

A sorsolás nyilvános. A szervező a sorsorásról készűlt videót A nyertes sorsolásának idejében teszi közzé a hivatalos Facebook oldalán.

A sorsolás hitelességet 2 fős felügyelőbizottság ellenőrzi.

Szervező a Nyertest telefonon vagy email-en értesíti nyereményével kapcsolatosan a sorsolást követő 48 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

  • § a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
  • § az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • § bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
  • § egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • § egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
  • § jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

3.   A játék időtartama, menete

Nyeremény és sorsolás

A nyeremény: egy darab ZTECH ZT-45 Yadea KS3 Lite e-roller.

A nyeremény másra át nem ruházható.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási-, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, hiányos- vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A nyertesek és pótnyertesek sorsolása véletlenszerű módszerrel történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.

A nyeremény szállítását a Rendező saját futárral végzi, a Nyertes által kívánt időpontban.

A nyeremény átadásáról hangi-és képenyag készül, amit a Rendező bármilyen felületen felhasználhat. 

4.   Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 685. b) pontban meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt.

Részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, ezek újra kisorsolásra kerülnek. (szerintem nem újra kell sorsolni, hanem a Pótnyertes szerez jogot a nyereményre) 

5.   Pótnyertesek, a ki nem sorsolt vagy át nem vett nyeremények kisorsolása

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

A Pótnyerteseket Szervező csak abban az esetben értesíti, ha jogosulttá válnak nyereményre.

Szervező valamennyi nyereményre 3 pótnyertest sorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a nyeremény nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a Pótnyertes sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és a későbbi kisorsolás után emiatt nem szerezhet nyereményt.

6.   Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

7.   A nyeremény átvétele

A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére saját futárszolgálattal kézbesíti a Nyertes által kívánt időpontban. 

8.   Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9.   Adatkezelés 

A játékban résztvevő felhasználók adatait a Carimpex Invest Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje. 

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt  felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra. 

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.carimpexmotor.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vásárlás során megadott adatok, a részvétel időpontja.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:

E-mail: motor@carimpex.hu

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. 

10.      Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with IFacebook.

Budapest, 2024. március 28.