Értékesítés: +36(30)2274857

Nyitvatartás: H-P: 09:00-16:00

KEEWAY Elektromos robogók Garancia

KEEWAY elektromos robogok Garancia Feltételek

Szerviztájékoztató

A szerviz

Az Ön elektromos motorkerékpárját/robogóját szigorú
minőség-ellenőrzés mellett gyártották. Ha azonban bármilyen
nyilvánvaló anyaghibát vagy hibás gyári összeszerelést észlel,
az Importőr szavatolja, hogy a hiba kijavítását díjmentesen
elvégzi. Jótállásos igényével forduljon egy E ZI-szervizhez,
vagy ahhoz a kereskedőhöz, akitől az elektromos
motorkerékpárját / robogóját vásárolta, és vigye magával ezt
a garanciafüzetet.
A járművének gondozására egy felkészült szervizhálózat áll
rendelkezésére. Hálózatunk jól felszerelt szerszámkészlettel, jól
képzett szakembergárdával és jelentős alkatrészbázissal
rendelkezik.
Minden E ZI-szerviz korszerű, gyakorlatban kipróbált
irányelvek alapján dolgozik. Ezek közé tartoznak a
szervizelőírások is, amelyek biztosítják, hogy az adott
időpontokban pontosan azt tegyék, ami szükséges ahhoz, hogy
a járművének az üzem- és közlekedésbiztonságát, valamit az
értékét megőrizzék.
Annak megállapítására, hogy milyen munkákat kell
elvégezni, minden szerviz-munkafolyamatot átvizsgálás előz
meg. Ezek alapján adnak ajánlatot a javasolt munkára, a várható
költségekre és a javítás befejezésének a határidejére.
A garanciafüzet jelentősége
A garanciafüzetben igazoljuk Önnek az átvétel időpontját és
ezzel a járművére vonatkozó jótállás kezdetét is.
A garanciafüzetben lévő járműadatok biztosítják, hogy az Ön
elektromos motorkerékpárjába / robogójába minden esetben a
megfelelő alkatrész kerüljön beépítésre. Az adatok hozzájárulnak
ahhoz is, hogy a járműve még sok év elmúltával is minden
nehézség nélkül javítható legyen.
A garanciafüzet és a használati utasítás együttesen
megmondják, hogy mikor milyen szerviz szükséges, és ennek
során milyen munkákat kell elvégezni a járművén.
Az egyes E ZI-szervizek a szervizigazolási mezőben
igazolják e munkák elvégzését. A szakszerűen elvégzett
átvizsgálás igazolása a jótállás egyik feltétele.
Hogy Önnek a garanciafüzet mindig kéznél legyen, célszerű
azt – amennyiben a járműve fel van szerelve ilyennel – a jármű
sisakdoboz részében tárolni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a garanciafüzet elvesztése esetén
az előírt szervizek megtörténtjének igazolását Önnek kell
beszerezni, hogy a jótállási igényeit érvényesíthesse!
Kérjük, gondoljon arra, ha a járművét eladja, a
garanciafüzetet adja át az új tulajdonosának.
Szervizidőközök
Azért, hogy minden szervizt az előírt időpontban
végeztessen el, és azokat el ne felejthesse, a garanciafüzet
igazolási oldalán emlékeztetjük Önt arra, hogy mikor kell a
következő szervizt elvégeztetnie.
A megadott időhatárok mindig normál üzemeltetési
körülményeket tételeznek fel.
Arról, hogy milyen munkálatokat kell az Ön elektromos
motorkerékpárján / robogóján az egyes átvizsgálások során
elvégezni, a Használati Utasítás ad részletes tájékoztatást.
A jármű típusától, felszereltségétől, valamint a
rendeletekben előírt műszaki vizsgálatok során a kiegészítő
munkáktól függően az ellenőrző szervizek költsége eltérő lehet.
6

Jótállás

Szerződött partnerünk, mint Eladó a gyári új elektromos
motorkerékpárra, illetve robogóra érvényes jótállási feltételek
szerint (az adásvételi szerződés alapján) garanciát biztosít.
Kérjük annak figyelembevételét, hogy a természetes kopásból,
túlterhelésből, szakszerűtlen kezelésből, vagy a meg nem
engedett átalakításból (tuning, teljesítmény módosítása)
származó hibák a jótállás keretében nem javíthatók. Továbbá
nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hibák külső behatásra
vagy a nem kielégítő ápolásra vezethetők vissza.

Jótállás

1. Az Eladó a mindenkori anyag- és technikai színvonalnak
megfelelően garantálja az elektromos motorkerékpár /
robogó minőségét konstrukcióban és kivitelben az adott
típusra megadott technikai paramétereknek megfelelően.
a. Az Eladó az elektromos motorkerékpár / robogó
esetében normál közúti használat mellett az átvétel
napjától számított 3 év időtartamra vállal jótállást.
2. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul
bejelenteni a kijelölt szervizműhelyben. A Vevő a közlés
késedelméből eredő kárért felelős.
3. A jótállás az elektromos motorkerékpárhoz / robogóhoz, és
nem a Vevő személyéhez fűződik. A jótállás időtartama
alatt az új tulajdonost is megilletik a garanciális jogok. A
vevő (tulajdonos) a jótállási igényét a jótállási jeggyel és a
számlával érvényesítheti. Ez a garancia Magyarország
területén érvényes és nem befolyásolja az Ön, mint
fogyasztó törvényből eredő jogait.
4. A jótállás feltétele, hogy az elektromos motorkerékpáron /
robogón megtalálhatók legyenek az eredeti gyári
azonosító jelek.
5. Hibás elektromos motorkerékpár / robogó esetén a Vevő a
választása szerint díjmentes kijavítást vagy megfelelő
árleszállítást kérhet.
6. Ha a Vevő az elektromos motorkerékpár / robogó
kijavítását kéri, a javítást a lehető leghamarabb el kell
végezni, hogy a Vevőnek jelentős kényelmetlenséget ne
okozzon. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás
folytán az elektromos motorkerékpár / robogó értéke és
használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen
használt hibátlan járműhöz képest ne csökkenjen.
7. Garanciális javítás során csak a kijelölt szerviz által
forgalmazott és a gyár által garantált új alkatrész építhető
be. A garanciában kicserélt darabok az Eladó tulajdonába
kerülnek.
8. Ha az Eladó az elektromos motorkerékpár / robogó
kijavítását megfelelő határidőn belül nem vállalja, a Vevő
a hibát az Eladó költségére maga is kijavíttathatja.
9. Ha a javítás megfelelő határidőn belül nem készül el, vagy
az elektromos motorkerékpár / robogó nem javítható, a
Vevő a jármű cseréjét kérheti.
10. A termék kicserélését kérheti a Vevő akkor is, ha a termék
a vásárlástól számított 3 munkanapon belül – a termékbe
épített biztonsági elemek hibáját kivéve – meghibásodott,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
11. Ha a cserére nincs lehetőség, illetve a Vevőnek a
cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő a szerződéstől
elállhat, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett
más típusú terméket adhatnak ki részére.
12. A garanciális igényeket kizárja, ha
a. A Vevő a használati útmutatóban előírt
átvizsgálásokat nem vagy későn végezteti el a
megadott időközökhöz képest a kijelölt szervizhálózat
7
műhelyeiben. Az előírt átvizsgálások költségei a Vevőt
terhelik.
b. A Vevő az előírt átvizsgálásokat nem a kijelölt
szervizműhelyben végezteti el, vagy az elektromos
motorkerékpárba / robogóba olyan alkatrészt
szerelnek be, amely alkalmazását a gyártó nem
engedélyezte.
c. Az elektromos motorkerékpárt / robogót a gyártó által
nem engedélyezett módon változtatták meg vagy a
Vevő a kezelési előírásokat (használati utasítás,
garanciafüzet, stb.) nem tartotta be.
d. A keletkezett hiba természetes kopás
(a jótállásból kizárt gyorsan kopó alkatrészek a
következők: gumiköpenyek, fékbetétek, fékpofák,
biztosítékok, izzók, elektromos kefék, lábtartó gumik,
ékszíjak, görgők és súrlódó alkatrészek, bizonyos
tömítések és tömítőgyűrűk),
illetve normál elhasználódás
(kenőanyagok)
következménye. Olyan hibák esetén azonban,
amelyekre az Eladó szervizvezetője szerint
különleges figyelmet kell fordítani, az Importőr
felülvizsgálja a garanciaigénylési űrlapot, és ha az
indokolt, jótállást nyújt.
e. A hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott
igénybevételre, azaz nem rendeltetésszerű
használatra (pl. üzletszerű-, versenyen történő
használatra, sportcélokra, rekordkísérletekre), vis
majorra (pl. közlekedési balesetre, tűzre, elemi kárra),
helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után
keletkező okokra vezethető vissza.
f. A járművet üzletszerűen kölcsönzik.
g. A járművet rendszeresen oktatási célra használják.
h. A járművel bérfuvarozást, futárkodást végeznek.
i. A Vevő nem tesz eleget a kárenyhítési
kötelezettségének (az elektromos motorkerékpárt /
robogót a hiba észlelése után nem állítja le azonnal),
és ezzel további meghibásodásokat okoz.
j. Nem az engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve
szennyezett kenőanyagokat használják.
13. Ha a hiba jellege (pl. az elektromos motorkerékpár /
robogó kijavíthatósága, a javítás módja, az
értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel,
az Eladó köteles a jogszabályban erre feljogosított
minőségvizsgáló szerv szakvéleményét beszerezni. A
vizsgálat költsége az Eladót terheli, ha az elektromos
motorkerékpár / robogó az előírt követelményeknek nem
felel meg.
14. A jótállás nem terjed ki a jótállási meghibásodás
következtében felmerült járulékos költségekre, úgymint:
a. A javítást végző szervizhez való szállítás és
visszaszállítás költségeire.
b. Bárminemű időveszteségre, telefonálással, utazással,
szállással kapcsolatos kiadásokra a személyi
tulajdonban bekövetkezett veszteségekre vagy
károkra.
c. Bármilyen személyi sérülésre és minden további,
olyan direkt előidézett anyagi és vagyoni kárra,
aminek az eredménye a jármű használhatatlansága –
beleértve a szállítási vagy hibaelhárítási költségeket
is.
d. Időkiesés miatti üzleti veszteség, helyettesítő jármű
bérleti díja az üzemképtelenség idejére.
15. A jótállás ideje meghosszabbodik azzal az időtartammal,
amely a hiba írásbeli bejelentésétől addig az időpontig tart,
amíg a vásárló a járművet javítva ismét
rendeltetésszerűen használatba veheti.
8
A Vevő felelőssége
1. A Vevő felelős az elektromos motorkerékpár / robogó
helyes, a Használati útmutatóban szereplő utasításoknak
megfelelő üzemeltetéséért és karbantartásáért.
2. A Vevő viseli a rendszeres szerviz és karbantartás
költségeit, valamint a normál kopó alkatrészek
kicserélésének a költségeit.
3. A szabálytalanságból, hanyagságból és balesetből eredő
hibákért és károkért szintén a Vevő felel, akár kísérő, akár
következményes költségekről van szó.
4. Amennyiben meghibásodás gyanúja merül fel, a Vevőnek
a hiba észlelésétől számítva haladéktalanul be kell
mutatnia a járművet egy felhatalmazott E ZI kereskedőnek.
5. A Vevőt terhelik az olyan vélt garanciális probléma
feltárásának és/vagy ellenőrzésének a költségei, amely
nem bizonyul garanciális problémának.
6. A Vevő felelős azokért a későbbi javításokért, amelyekre
nem terjed ki a garancia.