Motorkerékpárok ingyenes országos házhozszállítása!

BENELLI Garancia

BENELLI GARANCIA

Benelli Garancia feltételek Jótállás Benelli-partnerünk, mint Eladó a gyári új Benelli motorkerékpárra érvényes jótállási feltételek szerint (az adásvételi szerződés alapján) garanciát biztosít. Kérjük annak figyelembevételét, hogy a természetes kopásból, túlterhelésből, szakszerűtlen kezelésből, vagy a meg nem engedett átalakításból (tuning, teljesítmény módosítása) származó hibák a jótállás keretében nem javíthatók. Továbbá nem érvényesíthető jótállási igény, ha a hibák külső behatásra vagy a nem kielégítő ápolásra vezethetők vissza.

Jótállás

 1. Az Eladó a mindenkori anyag- és technikai színvonalnak megfelelően garantálja a motorkerékpár minőségét konstrukcióban és kivitelben az adott típusra megadott technikai paramétereknek megfelelően. Az Eladó a motorkerékpárra normál közúti használat mellett az átvétel napjától számított 3 év időtartamra vállal jótállást.
 2. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul bejelenteni a kijelölt szervizműhelyben. A Vevő a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
 3. A jótállás a motorkerékpárhoz, és nem a Vevő személyéhez fűződik. A jótállás időtartama alatt az új tulajdonost is megilletik a garanciális jogok. A vevő (tulajdonos) a jótállási igényét a jótállási jeggyel és a számlával érvényesítheti. Ez a garancia Magyarország területén érvényes és nem befolyásolja az Ön, mint fogyasztó törvényből eredő jogait.
 4. A jótállás feltétele, hogy a motorkerékpáron megtalálhatók legyenek az eredeti gyári azonosító jelek.
 5. Hibás motorkerékpár esetén a Vevő a választása szerint díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet.
 6. Ha a Vevő a motorkerékpár kijavítását kéri, a javítást a lehető leghamarabb el kell végezni, hogy a Vevőnek jelentős kényelmetlenséget ne okozzon. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a motorkerékpár értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan járműhöz képest ne csökkenjen.
 7. Garanciális javítás során csak a kijelölt szerviz által forgalmazott és a gyár által garantált új alkatrész építhető be. A garanciában kicserélt darabok az Eladó tulajdonába kerülnek.
 8. Ha az Eladó a motorkerékpár kijavítását megfelelő határidőn belül nem vállalja, a Vevő a hibát az Eladó költségére maga is kijavíttathatja.
 9. Ha a javítás megfelelő határidőn belül nem készül el, vagy a motorkerékpár nem javítható, a Vevő a motorkerékpár cseréjét kérheti.
 10. A termék kicserélését kérheti a Vevő akkor is, ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül – a termékbe épített biztonsági elemek hibáját kivéve – meghibásodott, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 11. Ha a cserére nincs lehetőség, illetve a Vevőnek a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő a szerződéstől elállhat, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adhatnak ki részére.
 12. A garanciális igényeket kizárja, ha
 13. A Vevő a használati útmutatóban előírt átvizsgálásokat nem vagy későn végezteti el a megadott időközökhöz képest a kijelölt szervizhálózat műhelyeiben. Az előírt átvizsgálások költségei a Vevőt terhelik.
 14. A Vevő az előírt átvizsgálásokat nem a kijelölt szervizműhelyben végezteti el, vagy a motorkerékpárba olyan alkatrészt szerelnek be, amely alkalmazását a gyártó nem engedélyezte.
 15. A motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták meg vagy a Vevő a kezelési előírásokat (használati utasítás, garanciafüzet, stb.) nem tartotta be.
 16. A keletkezett hiba természetes kopás (a jótállásból kizárt gyorsan kopó alkatrészek a következők: gumiköpenyek, meghajtóláncok és lánckerekek, fékbetétek, fékpofák, tengelykapcsoló tárcsák, biztosítékok, izzók, elektromos kefék, lábtartó gumik, ékszíjak, görgők és súrlódó alkatrészek, bizonyos tömítések és tömítőgyűrűk), illetve normál elhasználódás (gyújtógyertyák, tüzelő- és kenőanyagszűrők, szűrőbetétek, levegőszűrő betétek, kenőanyagok, akkumulátor és hűtőfolyadék) következménye.
 17. Olyan hibák esetén azonban, amelyekre az Eladó szervizvezetője szerint különleges figyelmet kell fordítani, a Benelli felülvizsgálja a garanciaigénylési űrlapot, és ha az indokolt, jótállást nyújt. e. A hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre, azaz nem rendeltetésszerű használatra (pl. üzletszerű-, versenyen történő használatra, sportcélokra, rekordkísérletekre), vis majorra (pl. közlekedési balesetre, tűzre, elemi kárra), helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után keletkező okokra vezethető vissza.
 18. A járművet üzletszerűen kölcsönzik.
 19. A járművet rendszeresen oktatási célra használják. h. A járművel bérfuvarozást, futárkodást végeznek. i. A Vevő nem tesz eleget a kárenyhítési kötelezettségének (a motorkerékpárt a hiba észlelése után nem állítja le azonnal), és ezzel további meghibásodásokat okoz.
 20. Nem az engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve szennyezett üzemanyagokat, illetve adalék- és kenőanyagokat használják.
 21. Ha a hiba jellege (pl. motorkerékpár kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, az Eladó köteles a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét beszerezni. A vizsgálat költsége az Eladót terheli, ha a motorkerékpár az előírt követelményeknek nem felel meg.
 22. A jótállás nem terjed ki a jótállási meghibásodás következtében felmerült járulékos költségekre, úgymint: a. A javítást végző szervizhez való szállítás és visszaszállítás költségeire. b. Bárminemű időveszteségre, telefonálással, utazással, szállással kapcsolatos kiadásokra a személyi tulajdonban bekövetkezett veszteségekre vagy károkra. c. Bármilyen személyi sérülésre és minden további, olyan direkt előidézett anyagi és vagyoni kárra, aminek az eredménye a jármű használhatatlansága – beleértve a szállítási vagy hibaelhárítási költségeket is. d. Időkiesés miatti üzleti veszteség, helyettesítő jármű bérleti díja az üzemképtelenség idejére.
 23. A jótállás ideje meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely a hiba írásbeli bejelentésétől addig az időpontig tart, amíg a vásárló a járművet javítva ismét rendeltetésszerűen használatba veheti.

8 A Vevő felelőssége

 1. A Vevő felelős a motorkerékpár helyes, a Használati útmutatóban szereplő utasításoknak megfelelő üzemeltetéséért és karbantartásáért.
 2. A Vevő viseli a rendszeres szerviz és karbantartás költségeit, valamint a normál kopó alkatrészek kicserélésének a költségeit.
 3. A szabálytalanságból, hanyagságból és balesetből eredő hibákért és károkért szintén a Vevő felel, akár kísérő, akár következményes költségekről van szó.
 4. Amennyiben meghibásodás gyanúja merül fel, a Vevőnek a hiba észlelésétől számítva haladéktalanul be kell mutatnia a járművet egy felhatalmazott Benelli kereskedőnek.
 5. A Vevőt terhelik az olyan vélt garanciális probléma feltárásának és/vagy ellenőrzésének a költségei, amely nem bizonyul garanciális problémának.
 6. A Vevő felelős azokért a későbbi javításokért, amelyekre nem terjed ki a garancia. A motorkerékpárja kötelező szervizeiről, valamint egyéb szerviz ügyekben tájékoztatást kaphat a szerviz@benellimotor.hu emailcímre írt elektronikus levéllel

9 Akkumulátor Jótállási feltételek:

A jótállás a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során bekövetkezett gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik. A jótállás nem terjed ki a lemerülés, elszulfátosodás, a kezelés- és a karbantartás hiányából fakadó hibákra. A jótállási kötelezettség megszűnik:

 1. Ha az akkumulátor megsérül.
 2. Ha az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították.
 3. Ha a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható meg egyértelműen a vásárlás számlájával.
 4. Ha az akkumulátor üzembe helyezését igazolható módon nem szakember végezte el.
 5. Ha a meghibásodás szabálytalan használat, törés, elemi kár miatt következik be.
 6. Ha az akkumulátort lemerült állapotban használják, vagy tárolják.
 7. Ha az akkumulátort nem megfelelő töltővel, vagy nem az előírásoknak megfelelően töltötték.
 8. Ha az akkumulátort nem megfelelően (felcserélt polaritással) szerelték a járműbe. Biztonsági előírások Az akkumulátor hígított kénsavval töltött. Ügyeljen rá, hogy szembe, bőrre, ruhára ne kerüljön. A kifröccsent savat bő vízzel azonnal mossa le! Ha a sav szembe fröccsen, azonnal forduljon orvoshoz! Az akkumulátor vízszintesen, borulásmentes helyen tárolja és szállítsa. A beépítési helyen az akkumulátort szilárdan rögzítse! Mindenfajta az akkumulátorral kapcsolatos munkát jól szellőztetett helyiségben, vagy szabadban végezzünk! Töltéskor robbanásveszélyes gázok képződnek, ezért a dohányzás, nyílt láng használata vagy ívképződéssel járó tevékenység tilos! Az akkumulátor be- és kiszerelését, ellenőrzését bízza szakemberre!

A használt akkumulátort, mint veszélyes hulladékot hivatalos begyűjtő helyen adja le! Az akkumulátor tárolása Hosszabb időn át való tároláshoz (3 hétnél hosszabb idő esetén) – pl. téli tároláskor – az akkumulátor csatlakozóit ki kell kötni a motorkerékpár áramköréből. Az akkumulátort mindig teljesen feltöltött állapotban, száraz hűvös helyen (ahol a hőmérséklet nem csökken 15 °C alá) tárolja úgy, hogy a folyadékszint a felső jelzésnél (Upper level) legyen. Az akkumulátor üzemen kívül helyezése, téli tárolása esetén fokozottan kell figyelni az akkumulátor töltöttségi állapotára, ugyanis az akkumulátorok lemerült állapotban rövid időn belül tönkre mennek. Az akkumulátor beszerelése Csak megfelelő gyakorlattal fogjon az akkumulátor beszereléséhez, egyébként bízza szakemberre! Kapcsoljon ki minden elektromos fogyasztót. Szüksége esetén alkalmazzon segédakkumulátort, a memóriás fogyasztók memóriavesztésének elkerülésére. Helyezze az akkumulátort a gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a lefogató elemekkel. Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd helyezze fel a kivezető pólusokra, először a „+” sarut, majd a „- ” sarut és rögzítse őket annyira, hogy kézzel ne lehessen 10 elforgatni a pólusokon.

Beszerelés után ellenőrizze az önindító áramfelvételét és a generátor töltési feszültségét, töltőáramát. Jól működő töltőrendszer esetén, az akkumulátoron járó motornál 13,6-14,0V közötti feszültséget kell mérnie, terhelve és terheletlenül egyaránt. Akkumulátor kezelése és karbantartása Az akkumulátor élettartamát a kezelés és karbantartás jelentős mértékben befolyásolja. Az akkumulátor folyadékszintjét havonta ellenőriznie kell! Amennyiben az a felső és az alsó jelölés közötti rész felénél lejjebb található (Upper és Lower level), úgy desztillált vízzel fel kell tölteni. Utántöltéshez soha ne használjon savat! Ezt követően kezdjük az akkumulátor elektromos töltését, ami az elektrolit és a víz keveredését is elősegíti. Utána töröljük le az akkumulátort, és tegyük a helyére. Lemerüléskor az akkumulátor elszulfátosodik és a lemezei maradandó károsodást szenvednek. Mivel a motorkerékpár akkumulátor lemezei vékonyak, magas az önkisülése, ezért 4-6 hét alatt önmagától is lemerülhet. Ha nem használjuk, 2-3 hetente meg kell mérni az akkumulátor feszültségét. Amennyiben ez 12,4V alá csökken, külső áramforrásról (akkumulátortöltővel) fel kell tölteni. Ez kb. 12 órát vesz igénybe (a merülés mértékétől függően). A töltőszerkezet csatlakozásakor ügyeljünk a polaritás helyességére. A töltés megkezdése előtt vegyük ki a záródugókat, vízzel tisztítsuk le, majd szárítsuk meg az akkumulátor külső részeit és tisztítsuk le a pólusok felületét is. Az utántöltő áram erőssége az akkumulátor kapacitásának maximum 1/10-e lehet. Például egy 4Ah-s akkumulátor esetében maximum 0,4A. Amennyiben az akkumulátor melegszik, a töltőáram erősségét csökkenteni kell. Mivel erre nem minden akkumulátortöltő alkalmas, ezért a töltő készüléket gondosan meg kell választani. A teljesen feltöltött akkumulátor kapocsfeszültsége 12,6-12,9V, a töltési végfeszültsége kb. 14V. Lemerülés esetén a motorkerékpár nem tudja feltölteni az akkumulátort.

Átvizsgálási periódusok Szemleperiódusok Négyütemű robogók és motorok esetében

(400 cc-ig) 400 cc fölötti nagymotorok esetében 1. 500 km / 6 hónap 1.000 km / 12 hónap 2. 3.000 km / 6 hónap 6.000 km / 12 hónap 3. 6.000 km / 6 hónap 12.000 km / 12 hónap 4. 9.000 km / 6 hónap 18.000 km / 12 hónap

Ezt követően minden 3.000 kilométerenként, de minimum fél évente 6.000 kilométerenként, de minimum évente A táblázatban feltüntetett megtett távolságok (összes futásteljesítmény) és a megelőző átvizsgálást követő időintervallumok közül mindig az az irányadó, amelyik hamarabb következik be.