Értékesítés: +36(30)2274857

Nyitvatartás: H-P: 09:00-16:00

BENELLI Garancia

Benelli Garancia feltételek

Jótállás

Benelli-partnerünk, mint Eladó a gyári új Benelli
motorkerékpárra érvényes jótállási feltételek szerint (az
adásvételi szerződés alapján) garanciát biztosít. Kérjük annak
figyelembevételét, hogy a természetes kopásból, túlterhelésből,
szakszerűtlen kezelésből, vagy a meg nem engedett
átalakításból (tuning, teljesítmény módosítása) származó hibák a
jótállás keretében nem javíthatók. Továbbá nem érvényesíthető
jótállási igény, ha a hibák külső behatásra vagy a nem kielégítő
ápolásra vezethetők vissza.
Jótállás
1. Az Eladó a mindenkori anyag- és technikai színvonalnak
megfelelően garantálja a motorkerékpár minőségét
konstrukcióban és kivitelben az adott típusra megadott
technikai paramétereknek megfelelően.
Az Eladó a motorkerékpárra normál közúti használat
mellett az átvétel napjától számított 3 év időtartamra
vállal jótállást.
2. A Vevő a meghibásodást köteles haladéktalanul
bejelenteni a kijelölt szervizműhelyben. A Vevő a közlés
késedelméből eredő kárért felelős.
3. A jótállás a motorkerékpárhoz, és nem a Vevő
személyéhez fűződik. A jótállás időtartama alatt az új
tulajdonost is megilletik a garanciális jogok. A vevő
(tulajdonos) a jótállási igényét a jótállási jeggyel és a
számlával érvényesítheti. Ez a garancia Magyarország
területén érvényes és nem befolyásolja az Ön, mint
fogyasztó törvényből eredő jogait.
4. A jótállás feltétele, hogy a motorkerékpáron megtalálhatók
legyenek az eredeti gyári azonosító jelek.
5. Hibás motorkerékpár esetén a Vevő a választása szerint
díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet.
6. Ha a Vevő a motorkerékpár kijavítását kéri, a javítást a
lehető leghamarabb el kell végezni, hogy a Vevőnek
jelentős kényelmetlenséget ne okozzon. A javítást úgy kell
elvégezni, hogy a javítás folytán a motorkerékpár értéke
és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen
használt hibátlan járműhöz képest ne csökkenjen.
7. Garanciális javítás során csak a kijelölt szerviz által
forgalmazott és a gyár által garantált új alkatrész építhető
be. A garanciában kicserélt darabok az Eladó tulajdonába
kerülnek.
8. Ha az Eladó a motorkerékpár kijavítását megfelelő
határidőn belül nem vállalja, a Vevő a hibát az Eladó
költségére maga is kijavíttathatja.
9. Ha a javítás megfelelő határidőn belül nem készül el, vagy
a motorkerékpár nem javítható, a Vevő a motorkerékpár
cseréjét kérheti.
10. A termék kicserélését kérheti a Vevő akkor is, ha a termék
a vásárlástól számított 3 munkanapon belül – a termékbe
épített biztonsági elemek hibáját kivéve – meghibásodott,
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
11. Ha a cserére nincs lehetőség, illetve a Vevőnek a
cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő a szerződéstől
elállhat, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett
más típusú terméket adhatnak ki részére.
12. A garanciális igényeket kizárja, ha
a. A Vevő a használati útmutatóban előírt
átvizsgálásokat nem vagy későn végezteti el a
megadott időközökhöz képest a kijelölt szervizhálózat
műhelyeiben. Az előírt átvizsgálások költségei a Vevőt
terhelik.
b. A Vevő az előírt átvizsgálásokat nem a kijelölt
szervizműhelyben végezteti el, vagy a
7
motorkerékpárba olyan alkatrészt szerelnek be, amely
alkalmazását a gyártó nem engedélyezte.
c. A motorkerékpárt a gyártó által nem engedélyezett
módon változtatták meg vagy a Vevő a kezelési
előírásokat (használati utasítás, garanciafüzet, stb.)
nem tartotta be.
d. A keletkezett hiba természetes kopás
(a jótállásból kizárt gyorsan kopó alkatrészek a
következők: gumiköpenyek, meghajtóláncok és
lánckerekek, fékbetétek, fékpofák, tengelykapcsoló
tárcsák, biztosítékok, izzók, elektromos kefék, lábtartó
gumik, ékszíjak, görgők és súrlódó alkatrészek, bizonyos
tömítések és tömítőgyűrűk),
illetve normál elhasználódás
(gyújtógyertyák, tüzelő- és kenőanyagszűrők,
szűrőbetétek, levegőszűrő betétek, kenőanyagok,
akkumulátor és hűtőfolyadék)
következménye. Olyan hibák esetén azonban,
amelyekre az Eladó szervizvezetője szerint
különleges figyelmet kell fordítani, a Benelli
felülvizsgálja a garanciaigénylési űrlapot, és ha az
indokolt, jótállást nyújt.
e. A hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott
igénybevételre, azaz nem rendeltetésszerű
használatra (pl. üzletszerű-, versenyen történő
használatra, sportcélokra, rekordkísérletekre), vis
majorra (pl. közlekedési balesetre, tűzre, elemi kárra),
helytelen tárolásra vagy egyéb, az átadás után
keletkező okokra vezethető vissza.
f. A járművet üzletszerűen kölcsönzik.
g. A járművet rendszeresen oktatási célra használják.
h. A járművel bérfuvarozást, futárkodást végeznek.
i. A Vevő nem tesz eleget a kárenyhítési
kötelezettségének (a motorkerékpárt a hiba észlelése
után nem állítja le azonnal), és ezzel további
meghibásodásokat okoz.
j. Nem az engedélyezett, vagy nem megfelelő, illetve
szennyezett üzemanyagokat, illetve adalék- és
kenőanyagokat használják.
13. Ha a hiba jellege (pl. motorkerékpár kijavíthatósága, a
javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.)
tekintetében vita merül fel, az Eladó köteles a
jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv
szakvéleményét beszerezni. A vizsgálat költsége az
Eladót terheli, ha a motorkerékpár az előírt
követelményeknek nem felel meg.
14. A jótállás nem terjed ki a jótállási meghibásodás
következtében felmerült járulékos költségekre, úgymint:
a. A javítást végző szervizhez való szállítás és
visszaszállítás költségeire.
b. Bárminemű időveszteségre, telefonálással, utazással,
szállással kapcsolatos kiadásokra a személyi
tulajdonban bekövetkezett veszteségekre vagy
károkra.
c. Bármilyen személyi sérülésre és minden további,
olyan direkt előidézett anyagi és vagyoni kárra,
aminek az eredménye a jármű használhatatlansága –
beleértve a szállítási vagy hibaelhárítási költségeket
is.
d. Időkiesés miatti üzleti veszteség, helyettesítő jármű
bérleti díja az üzemképtelenség idejére.
15. A jótállás ideje meghosszabbodik azzal az időtartammal,
amely a hiba írásbeli bejelentésétől addig az időpontig tart,
amíg a vásárló a járművet javítva ismét
rendeltetésszerűen használatba veheti.
8
A Vevő felelőssége
1. A Vevő felelős a motorkerékpár helyes, a Használati
útmutatóban szereplő utasításoknak megfelelő
üzemeltetéséért és karbantartásáért.
2. A Vevő viseli a rendszeres szerviz és karbantartás
költségeit, valamint a normál kopó alkatrészek
kicserélésének a költségeit.
3. A szabálytalanságból, hanyagságból és balesetből eredő
hibákért és károkért szintén a Vevő felel, akár kísérő, akár
következményes költségekről van szó.
4. Amennyiben meghibásodás gyanúja merül fel, a Vevőnek
a hiba észlelésétől számítva haladéktalanul be kell
mutatnia a járművet egy felhatalmazott Benelli
kereskedőnek.
5. A Vevőt terhelik az olyan vélt garanciális probléma
feltárásának és/vagy ellenőrzésének a költségei, amely
nem bizonyul garanciális problémának.
6. A Vevő felelős azokért a későbbi javításokért, amelyekre
nem terjed ki a garancia.
A motorkerékpárja kötelező szervizeiről, valamint egyéb szerviz
ügyekben tájékoztatást kaphat a szerviz@benellimotor.hu emailcímre írt elektronikus levéllel
9
Akkumulátor
Jótállási feltételek:
A jótállás a vásárlástól számított 6 hónapig érvényes. A
jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat során
bekövetkezett gyártási vagy anyaghibára visszavezethető
meghibásodásra vonatkozik. A jótállás nem terjed ki a
lemerülés, elszulfátosodás, a kezelés- és a karbantartás
hiányából fakadó hibákra.
A jótállási kötelezettség megszűnik:
1. Ha az akkumulátor megsérül.
2. Ha az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították.
3. Ha a vásárlás, üzembe helyezés időpontja nem állapítható
meg egyértelműen a vásárlás számlájával.
4. Ha az akkumulátor üzembe helyezését igazolható módon
nem szakember végezte el.
5. Ha a meghibásodás szabálytalan használat, törés, elemi
kár miatt következik be.
6. Ha az akkumulátort lemerült állapotban használják, vagy
tárolják.
7. Ha az akkumulátort nem megfelelő töltővel, vagy nem az
előírásoknak megfelelően töltötték.
8. Ha az akkumulátort nem megfelelően (felcserélt
polaritással) szerelték a járműbe.
Biztonsági előírások
Az akkumulátor hígított kénsavval töltött. Ügyeljen rá, hogy
szembe, bőrre, ruhára ne kerüljön. A kifröccsent savat bő vízzel
azonnal mossa le! Ha a sav szembe fröccsen, azonnal forduljon
orvoshoz!
Az akkumulátor vízszintesen, borulásmentes helyen tárolja
és szállítsa. A beépítési helyen az akkumulátort szilárdan
rögzítse! Mindenfajta az akkumulátorral kapcsolatos munkát jól
szellőztetett helyiségben, vagy szabadban végezzünk!
Töltéskor robbanásveszélyes gázok képződnek, ezért a
dohányzás, nyílt láng használata vagy ívképződéssel járó
tevékenység tilos! Az akkumulátor be- és kiszerelését,
ellenőrzését bízza szakemberre! A használt akkumulátort, mint
veszélyes hulladékot hivatalos begyűjtő helyen adja le!
Az akkumulátor tárolása
Hosszabb időn át való tároláshoz (3 hétnél hosszabb idő
esetén) – pl. téli tároláskor – az akkumulátor csatlakozóit ki kell
kötni a motorkerékpár áramköréből.
Az akkumulátort mindig teljesen feltöltött állapotban, száraz
hűvös helyen (ahol a hőmérséklet nem csökken 15 °C alá)
tárolja úgy, hogy a folyadékszint a felső jelzésnél (Upper level)
legyen.
Az akkumulátor üzemen kívül helyezése, téli tárolása esetén
fokozottan kell figyelni az akkumulátor töltöttségi állapotára,
ugyanis az akkumulátorok lemerült állapotban rövid időn belül
tönkre mennek.
Az akkumulátor beszerelése
Csak megfelelő gyakorlattal fogjon az akkumulátor
beszereléséhez, egyébként bízza szakemberre! Kapcsoljon ki
minden elektromos fogyasztót. Szüksége esetén alkalmazzon
segédakkumulátort, a memóriás fogyasztók
memóriavesztésének elkerülésére. Helyezze az akkumulátort a
gyárilag kialakított beépítési helyre, rögzítse gondosan a
lefogató elemekkel. Tisztítsa meg a kábelsarukat, majd
helyezze fel a kivezető pólusokra, először a „+” sarut, majd a „-
” sarut és rögzítse őket annyira, hogy kézzel ne lehessen
10
elforgatni a pólusokon. Beszerelés után ellenőrizze az önindító
áramfelvételét és a generátor töltési feszültségét, töltőáramát.
Jól működő töltőrendszer esetén, az akkumulátoron járó
motornál 13,6-14,0V közötti feszültséget kell mérnie, terhelve és
terheletlenül egyaránt.
Akkumulátor kezelése és karbantartása
Az akkumulátor élettartamát a kezelés és karbantartás
jelentős mértékben befolyásolja.
Az akkumulátor folyadékszintjét havonta ellenőriznie kell!
Amennyiben az a felső és az alsó jelölés közötti rész felénél
lejjebb található (Upper és Lower level), úgy desztillált vízzel fel
kell tölteni. Utántöltéshez soha ne használjon savat! Ezt
követően kezdjük az akkumulátor elektromos töltését, ami az
elektrolit és a víz keveredését is elősegíti. Utána töröljük le az
akkumulátort, és tegyük a helyére.
Lemerüléskor az akkumulátor elszulfátosodik és a lemezei
maradandó károsodást szenvednek. Mivel a motorkerékpár
akkumulátor lemezei vékonyak, magas az önkisülése, ezért 4-6
hét alatt önmagától is lemerülhet. Ha nem használjuk, 2-3
hetente meg kell mérni az akkumulátor feszültségét.
Amennyiben ez 12,4V alá csökken, külső áramforrásról
(akkumulátortöltővel) fel kell tölteni. Ez kb. 12 órát vesz igénybe
(a merülés mértékétől függően). A töltőszerkezet
csatlakozásakor ügyeljünk a polaritás helyességére. A töltés
megkezdése előtt vegyük ki a záródugókat, vízzel tisztítsuk le,
majd szárítsuk meg az akkumulátor külső részeit és tisztítsuk le
a pólusok felületét is. Az utántöltő áram erőssége az
akkumulátor kapacitásának maximum 1/10-e lehet. Például egy
4Ah-s akkumulátor esetében maximum 0,4A. Amennyiben az
akkumulátor melegszik, a töltőáram erősségét csökkenteni kell.
Mivel erre nem minden akkumulátortöltő alkalmas, ezért a töltő
készüléket gondosan meg kell választani. A teljesen feltöltött
akkumulátor kapocsfeszültsége 12,6-12,9V, a töltési
végfeszültsége kb. 14V.
Lemerülés esetén a motorkerékpár nem tudja feltölteni az
akkumulátort.
Átvizsgálási periódusok
Szemleperiódusok
Négyütemű robogók és
motorok esetében (400
cc-ig)
400 cc fölötti
nagymotorok esetében
1. 500 km / 6 hónap 1.000 km / 12 hónap
2. 3.000 km / 6 hónap 6.000 km / 12 hónap
3. 6.000 km / 6 hónap 12.000 km / 12 hónap
4. 9.000 km / 6 hónap 18.000 km / 12 hónap
Ezt követően
minden
3.000 kilométerenként,
de minimum fél évente
6.000 kilométerenként,
de minimum évente
A táblázatban feltüntetett megtett távolságok (összes
futásteljesítmény) és a megelőző átvizsgálást követő
időintervallumok közül mindig az az irányadó, amelyik hamarabb
következik be.