Értékesítés: +36(30)2274857

Nyitvatartás: H-P: 09:00-16:00

Pályázat Elektromobilitás E-AUTÓ -2021/GT

Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére. E-AUTO-2021 / GT
1062 Budapest, Andrássy út 100.
Levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 17.
tel: +36 70 522 1110 | fax: +36 1 332 0787 | www.ifka.hu
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére”
Pályázat kódszáma: E-AUTO-2021 / GT
2021.07.01.

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban Magyarországon forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 12 hónap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) és/vagy új elektromos robogók megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A támogatási program lebonyolítását azt IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 400 – 665 db.
2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1.000.000.000 Ft, azaz egymilliárd forint.
3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság;
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közösségi autómegosztással foglalkozó gazdasági társaság.
3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) természetes személy;
b) nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel vagy telephellyel, fiókteleppel;
c) egyéni vállalkozóként, aki a tevékenységét szünetelteti;
4
d) aki a pályázat benyújtásakor az elektromos gépjármű beszerzését még nem kezdte meg (azaz nem rendelkezik megrendelővel), figyelemmel arra, hogy az elektromos gépjármű megrendelő keltezésének napja nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének időpontja;
e) az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzést már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként regisztrált elektromos gépjárművet);
f) nem rendelkezik magyar adószámmal;
g) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa;
h) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;
i) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
j) a g) - i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
k) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az g) - i) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
l) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az e)- g) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
m) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság a pályázó számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
n) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben, vagy támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,
o) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatás nem nyújtható:
5
l/a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
l/b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás részére;
l/c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások részére, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
l/d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
l/e) az import áruk helyett belföldi áru használatához;
l/f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy – a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával – bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.
A bizottsági rendelet szempontjából vállalkozó: minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától;
m) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
o) nem minősül átlátható szervezetnek;
p) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
q) regisztrált kereskedőként, aki az elektromos gépjárművet és/vagy elektromos robogót a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.
6
4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.
A támogatás mértéke:
A beszerzés időpontjában érvényes vételár
Maximális támogatási összeg és intenzitás
Elektromos személygépjármű (max. 5 személyes, M1)
1 000 000 – 12 000 000 Ft
maximum 2 500 000 Ft
maximum 50 %
12 000 001 – 15 000 000 Ft
maximum 1 500 000 Ft
maximum 12,5 %
Elektromos személygépjármű (hét-vagy többszemélyes, M1)
1 000 000 – 14 000 000 Ft
maximum 2 500 000 Ft
maximum 50 %
14 000 001 – 17 000 000 Ft
maximum 1 500 000 Ft
maximum 11 %
Elektromos tehergépkocsi (N1 és N2)
1 000 000 – 13 000 000 Ft
maximum 2 500 000 Ft
maximum 50 %
13 000 001 – 16 000 000 Ft
maximum 1 500 000 Ft
maximum 9 %
Elektromos robogó (L1 e-B)
100 000 – 1 100 000 Ft
maximum 500 000 Ft
maximum 50%
A támogatással beszerezhető gépjármű és/vagy elektromos robogó darabszáma:
A Pályázati Kiírás 3.1 pontjában meghatározott jogosultsági körbe tartozó pályázók
− a 3.1 a) pontban meghatározott egyéni vállalkozó pályázók esetében legfeljebb egy darab elektromos gépjármű és/vagy egy elektromos robogó;
a gazdasági társaságok esetében az elektromos gépjármű (M1, N1, N2 kategória)-, és /vagy elektromos robogó beszerzése legfeljebb a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig támogatható.
− a 3.1 b) pontban meghatározott tevékenységet végző gazdasági társaságok esetén az elektromos gépjárművek (M1) a rendelkezésre álló szabad de minimis keretének összegéig, de maximum 10 db gépjármű beszerzésig támogatható.
7
A támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű és/vagy az elektromos robogó beszerzés időpontjában érvényes, ÁFÁ-val növelt bruttó vételára. Ha a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, az ÁFA összegére támogatás nem igényelhető.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez biztosítandó saját forrást (támogatási összeggel csökkentett összeg) a vásárlás során a Kedvezményezett a regisztrált kereskedőnek köteles kifizetni, a lízing esetén a Kedvezményezettel lízingszerződést kötött finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie.
A támogatás kombinálható egyéb támogatással.
Felhívjuk a figyelmet, hogy saját forrásnak tekinthető az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás is.
A gépjármű megrendelése feltétele a pályázat benyújtásának, mely nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének napja. A gépjármű megrendelése és a pályázat befogadása nem jelenti a támogatás automatikus odaítélését.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó nem vehető át a Támogatói Okirat hatályba lépése előtt.
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átvétele (a végszámla szerinti, támogatási összeggel csökkentett vételár összegének kiegyenlítése a vásárlás esetén a Kedvezményezett által, lízing esetén a Kedvezményezettel hitel-, lízingszerződést kötött finanszírozó által) kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését (lásd II/4. pont) követően történhet meg. A Támogatói Okirat kereskedő általi befogadásával a végszámla kiállítható. A végszámla összege minimum a támogatás összege.
4.1. Az elektromos gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmények
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt „M1” (személygépkocsik), „N1” járműkategóriába, „N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi esetén jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.
Az „N1” és „N2” járműkategóriákba („N2” esetén legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi) sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.
Tesztautók speciális esete
A „Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján” szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 12 hónap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.
8
4.2.Az elektromos robogókra vonatkozó műszaki követelmények
Elektromos robogó (L1e-B kategória az európai parlament és a tanács 168/2013/EU rendelete szerint) esetén az alábbi műszaki követelményeket szükséges figyelembe venni:
- teljesítmény: min. folyamatos névleges teljesítménye 1400 Watt
- szállítható személyek száma: 1
- akkumulátor: min. 1800 Wh1
4.3.A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogók beszerzése vonatkozásában a beszerzés időpontjában érvényes vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).
4.4.Közbeszerzés
Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.
Az engedményezési szerződés megkötésére - kizárólag az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást és annak alapján a nyertes ajánlattevőről történt döntést követően kerülhet sor, ennek alapján kerül megjelölésre az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó vételára is.
Amennyiben a Pályázó a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozik kötelezettként vagy a Pályázó a beszerzés tárgya vonatkozásában a központosított közbeszerzési rendszerhez való önként csatlakozásról dönt és csatlakozását az adott keretmegállapodás tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság elfogadja, úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodás terhére, a keretmegállapodásban foglalt szabályok szerint köteles az elektromos gépjárművet beszerezni. A Pályázónak ez esetben nem kell a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatnia.
Támogató ez esetben elfogadja, ha a Pályázó a keretmegállapodásos eljárás 2. részének lefolytatása előtt, a keretmegállapodás alapján rögzített aktuális termék-, és árlistára való hivatkozással határozza meg a vételárat és ez alapján kerül sor a regisztrált kereskedővel az engedményezési szerződés megkötésére.
A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás észszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
**
1 két akkumulátor esetén, amennyiben azok műszakilag párhuzamosan működő akkumulátorok, akkor azok összkapacitását szükséges figyelembe venni.
9
4.5.Állami támogatási szabályok
A pályázati kiírás alapján az egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet [HL L 352, 2013. 12.24. 1.o., módosította: a 2020/972/EU bizottsági rendelet (HL L 215., 2020.7.7.)] (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.] Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad. Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
10
A pályázónak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására 2021. július 12. 08:01 perctől 2022. július 1. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.
1.1 Pályázatbenyújtáshoz kapcsolódó segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek a elektromobilitas.ifka.hu oldalon érhetők el.
Levelezési cím:
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.,
1387 Budapest, Pf.: 17.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:
e-mail cím:
vali@ifka.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő - Péntek: 10:00-14:00
telefonszám: +36 70 522 10 10
1.2 Ügyfélkapu regisztráció
A Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatása a személyazonosítást szolgálja, mely a pályázat beküldéséhez szükséges.
11
Az Ügyfélkapus regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető a magyarországi okmányirodai hálózat, kormányhivatali ügyfélszolgálat bármely irodájában, vagy más erre felhatalmazott intézményben.
Az első személyes megjelenést követően a további ügyintézéshez nem szükséges személyes megjelenés, a későbbiekben elektronikus úton történhet az ügyintézés.
További információk: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
FONTOS! Ideiglenes ügyfélkapus regisztráció nem elegendő pályázati adatlap hitelesítéséhez és beküldéséhez. Az ideiglenes ügyfélkapu regisztráció lejártával megszűnik a hozzáférés a pályázati felülethez. A lejárt, elfelejtett ügyfélkapus jelszóból eredő jogvesztéssel kapcsolatban a Támogatónak nem áll módjában méltányosságot gyakorolni.
Az interneten a személyes adatok megadásával indított ideiglenes ügyfélkapus regisztrációt –egyszeri– személyes megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával kell véglegesíteni. Okmányirodák / Kormányablakok országszerte megtalálhatók:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/okmanyiroda/tajekoztato
http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok
1.3 Pályázat és annak mellékletei
A pályázat benyújtásához valamennyi adat megadása kötelező a pályázati adatlapon. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, szkennelt dokumentumok feltöltését, a pályázói nyilatkozat megtételét követően kerül benyújtásra.
A pályázat benyújtásához ügyfélkapu regisztrációra van szükség. Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy meghatalmazhat egy ügyfélkapu regisztrációval rendelkező természetes személyt, aki helyette és nevében lefolytatja a pályázati folyamatot (pl. önkormányzat).
A pályázati adatlaphoz olvasható formátumban az alábbi dokumentumokat szükséges elektronikusan csatolni:
Létezést igazoló okirat/ vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló (pl. cégkivonat, egyéni vállalkozók esetén okmányirodai/kormányhivatali igazolás a működésről) dokumentum feltöltése.
KÖTELEZŐ
Aláírási címpéldány feltöltése a pályázati portál felületére az alábbiak szerint: a Kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, valamint az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata.
KÖTELEZŐ
Pályázati kiírás megjelenését követően kelt elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzésére irányuló megrendelés.
KÖTELEZŐ
12
Meghatalmazás, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával, így az ügyfélkapus azonosítással belépett személy nem azonos a Pályázóval, vagy annak hivatalos képviselőjével. A meghatalmazási dokumentum letölthető a pályázati portál felületéről.
SZÜKSÉG SZERINT
2. A pályázati nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkozni
a) a pályázat elektronikus felületén benyújtott pályázati nyilatkozatban feltüntetett adatok, információk teljes körűek, valósak és hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek;
b) a pályázati kiírást, a vonatkozó jogszabályokat megismerte;
c) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása / az általa képviselt szervezetnek nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása;
d) a pályázati kiírásban előírt bejelentési, tájékoztatási, nyilatkozattételi, adatszolgáltatási, ellenőrzés tűrési és egyéb kötelezettségnek eleget tesz;
e) az általa képviselt szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban, pályázati kiírásban foglalt kizáró ok nem áll fenn;
f) a jelen Felhívás 5.1 pont szerinti casco biztosítás kötvény megkötésre kerül;
g) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja, / az általa képviselt szervezetnek nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
h) hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz / az általa képviselt szervezet nyilvántartott adataihoz az állami támogatás utalványozója, folyósítója, ennek hiányában a Támogató, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, Támogatói Okiratban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek;
i) saját forrás rendelkezésre állásáról;
j) az Áht. szerint meghatározott összeférhetetlenségről;
k) végez-e közösségi autómegosztó tevékenységet;
l) a beszerezni tervezett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó bruttó vételáráról;
m) a regisztrált kereskedőről, akinél a beszerzést végrehajtja;
13
n) beszerezni kívánt elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó típusáról;
o) az általa képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel;
p) az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül, továbbá arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából a Támogató a Támogatói Okiratból eredő követelései elévüléséig az Áht.-ban meghatározott adatokat kezeli;
q) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás iránti kérelem esetén nyilatkozat csekély összegű támogatásokról;
r) a q) pont szerinti csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozat helyett nyilatkozat az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységen kívüli használatáról;
s) az általa képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). Kijelenti továbbá, hogy a testületi szervek részéről a támogatási kérelem benyújtásához és jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a szervezet tulajdonosai a támogatási kérelem benyújtását jóváhagyták és harmadik személynek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az általa képviselt szervezet részéről megakadályozná, vagy bármiben korlátozná a pályázatban foglaltak megvalósulását, és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését;
t) az általa képviselt szervezet megfelel a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokban meghatározott követelményeknek és a jogszabályban rögzített szempontok szerint nem összeférhetetlen;
u) az általa képviselt szervezet ellen jogerős végzéssel elrendelt felszámolási eljárás, csőd-és végelszámolási, illetve adósságrendezési vagy egyéb a megszüntetésére irányuló eljárás nincsen folyamatban, és vállalja, hogy haladéktalanul, írásban bejelenti a Támogató részére, ha a Támogatói Okirat hatálya alatt ellene a fentiekben megjelölt eljárás indul;
v) az általa képviselt szervezet a támogatással fedezett költségek tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylési, levonási jogosultsággal rendelkezik/nem rendelkezik.
3. Pályázatok feldolgozása
Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosítószámot kap. A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
3.1 Befogadási feltételeknek való megfelelés vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
- a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatás igénybevételére jogosultak körébe tartozik;
- a Pályázó a pályázatot a jogi formájának megfelelő űrlapon nyújtotta-e be.
14
Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok által benyújtott több pályázat esetén a benyújtásra kerülő pályázatok közül a korábban benyújtásra került pályázat részesíthető támogatásban. A korábban benyújtott pályázat befogadása után benyújtott újabb pályázat tartalmi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A befogadási kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra, a befogadási kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A Pályázó fentiekről történő értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül történik.
FONTOS! A befogadó nyilatkozat Támogató általi kiadása nem jelenti a pályázat formai és tartalmi megfelelőségét (a vissza nem térítendő támogatás megítélését), csak a pályázat Támogató általi befogadását.
3.2 Formai és tartalmi vizsgálat
A Támogató az alábbi értékelési szempontrendszer alapján dolgozza fel a befogadott pályázatokat.
- a Pályázó/Meghatalmazott ügyfélkapus azonosítójával történt-e a pályázat benyújtása;
- Meghatalmazott általi pályázatbenyújtás esetén meghatalmazás csatolásra került-e ;
- a Pályázó jogosult-e pályázatot benyújtani a Pályázati kiírásban rögzített feltételek alapján;
- a pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak;
- a Pályázónak a korábban megítélt és jelen pályázatban igényelt támogatás összege együtt meghaladja-e a szabad de minimis keretére vonatkozó korlátot.
FONTOS! A Pályázó értesítése a pályázatának formai és tartalmi vizsgálat eredményéről minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címen keresztül és a pályázati portálon keresztül is megtörténik. Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 5. napon kézbesítettnek tekintjük.
3.3 Hiánypótlás, tisztázó kérdés
A pályázat elektronikus benyújtását követően a Pályázó 5 munkanapon belül értesítésre kerül arról, hogy pályázata értékelésre került és megfelelt a kiírásban foglalt előírásoknak, vagy az értékelés lefolytatásához hiánypótlás kerül kiküldésre.
Hiányosságnak számít a pályázati nyilatkozat és a mellékletek hiányos, illetve nem megfelelő kitöltése/benyújtása.
Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató megfelelő határidő, de legfeljebb 10 munkanap kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak. Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül elbírálásra.
15
A benyújtott pályázattal kapcsolatosan hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.
Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatóak fel. Tisztázó kérdésre adott válasz benyújtására a tisztázó kérdés elektronikus közlésétől számított 8 napon belül van lehetőség.
A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogatónál üzemeltetett a pályázati portálon keresztül történik.
FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 5. napon kézbesítettnek tekintjük.
3.4 Támogatói döntés
A befogadott pályázatok esetében a pályázat benyújtásától számított 20 munkanapon belül a Támogató dönt az előterjesztett pályázatok:
- támogatásáról;
- csökkentett összegű támogatásáról;
- elutasításáról.
Ezen határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívás megküldésétől annak teljesítéséig, illetve a tisztázó kérdés feltételét követően a tisztázó kérdésre adott válasz benyújtásáig eltelt időszak.
3.5 Értesítés a támogatói döntésről
A Pályázók a döntésről a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton tájékoztatásra kerülnek a döntési lista pályázati portálon történő közzétételével.
Amennyiben a Pályázót a Támogató döntésében támogatásban részesíti, akkor a támogatói döntés időpontjától a Pályázó Kedvezményezettnek minősül, mely esetben Támogató a pályázati portálon keresztül Kedvezményezett részére elektronikus úton kiadja a Támogatói Okiratot (jelen kiírás 1. számú melléklete szerint) a döntéstől számított 10 munkanapon belül. A Támogató a Támogatói Okiratot elektronikus aláírással látja el, így a Támogatói Okirat postai úton, papír alapú dokumentum formájában csak Kedvezményezett külön kérelmére kerül kiküldésre.
A Támogató a Támogatás visszavonásáról intézkedik, ha:
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállításakor, illetve az ellenőrzés során;
16
- ha a támogatott tevékenység jellegében, időzítésében vagy megvalósításában olyan jelentős változás következik be, amelynek eredményeként a megvalósított tevékenység már nem felel meg a támogatási igényben meghatározott, illetve az elfogadott célnak;
- amennyiben a támogatás megítélésének körülményei – Kedvezményezettnek felróható okból – olyan mértékben megváltoznak, hogy az veszélyezteti a támogatott tevékenység gazdaságos megvalósítását;
- ha Kedvezményezett a Támogatói Okirat alapján irányadó határidőn túl a bejelentés alapjául szolgáló ok tudomására jutásától számított 30 napon túli késedelemmel teljesíti a bejelentést és késedelmét nem menti ki;
- ha Kedvezményezett a Támogatói Okiratban, jogszabályban előírt kötelezettségeit neki felróható okból megszegi, így különösen, ha
o a kitűzött határidőket elmulasztja, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti;
o nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, azt akadályozza, vagy meghiúsítja és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
o a támogatást a Támogatói Okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel;
o az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, a valóságnak nem megfelelő nyilatkozatot tesz vagy a valóságnak nem megfelelő beszámolót készít, vagy nem tesz eleget bejelentési kötelezettségeinek;
- ha Kedvezményezettel szemben csődeljárás, végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési, adósságrendezési vagy egyéb megszüntető eljárás indul;
- ha Kedvezményezett személyében bekövetkező változás folytán a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati felhívásban vagy a Támogatói Okiratban a rá, mint Kedvezményezettre vonatkozó feltételeknek;
- ha Kedvezményezettet államigazgatási szerv vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt bírság megfizetésére kötelezte;
- ha az állami adóhatóság Kedvezményezett adószáma alkalmazásának felfüggesztését rendelte el;
- előfinanszírozás esetén az előlegigénylés (érvényes, pályázati portál felületéről generált engedményezési szerződés) a Támogatói Okirattól számított 90 napon belül nem kerül benyújtásra;
- az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzése a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 18 hónapon belül nem valósul meg, meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Támogatói Okiratban foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved;
- a Kedvezményezett a támogatási összeget a jelen pályázati kiírásban vagy a Támogatói Okiratban meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
- a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a Kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésének megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Támogató által megszabott észszerű határidőn belül nem intézkedik;
17
- a jelen pályázati kiírásban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult;
- a Kedvezményezett a Pályázati felhívásban megjelölt nyilatkozatai bármelyikét visszavonja
- a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételei fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem folytatta le.
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Támogató a Támogatói Okiratot visszavonja és a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
A késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára behajtandó köztartozásként hajtja be.
Az ügyleti kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. Az ügyleti kamat számításakor a visszaköveteléssel, a késedelmi kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a Támogatói Okirat módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetési támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.
Ha a Kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Támogató jogosult a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás visszavonására, a már kifizetett támogatás visszafizetésének kezdeményezésére.
Ha a Kedvezményezett a támogatási jogviszonyban foglalt kötelezettségét megszegte, nem részesülhet támogatásban a Támogatótól mindaddig, amíg a fentiekben foglalt kötelezettségeit nem teljesíti.
4. Támogatói Okirat
A Támogatói Okirat a Támogató elektronikus aláírásával ellátott dokumentum, amely a Kedvezményezett részére történő elektronikus közlés napján lép hatályba.
18
A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:
- a Kedvezményezett azonosító adatai;
- pályázati azonosító szám;
- az elnyert támogatás maximális összege;
- a támogatott tevékenység;
- a támogatás igénybevételének határideje;
- támogatás felhasználásának ellenőrzése.
A Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított 8 napon belül köteles a változást elektronikus úton, a pályázati portál felületén keresztül bejelenteni a Támogatónak. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató megteszi a szükséges intézkedéseket.
A Kedvezményezett köteles a Támogatói Okiratban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos gépjárművet és/vagy elektromos robogót.
A Kedvezményezett, ha ennek a Kbt. szerinti feltételei fennállnak köteles a támogatások felhasználása során közbeszerzési eljárást lefolytatni. A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás észszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatáshoz kapcsolódó eredeti iratokat a Támogatói Okirat kiállítását követő 10 évig a Kedvezményezettnek meg kell őriznie, és a Támogató ilyen irányú felhívása esetén a Kedvezményezett köteles azokat bemutatni.
4.1 Támogatói Okirat módosítása
A támogatói okirat módosítás esetei:
- jogutódlás
- öröklés
- nyíltvégű lízingkonstrukció esetén üzembentartó/tulajdonos változás.
A Kedvezményezettnek a Támogatói Okirat módosítására vonatkozó kérelmét indokolással ellátva és a kérelmet alátámasztó dokumentumok csatolásával, elektronikus úton kell előterjesztenie.
A Támogató a Kedvezményezett kérelmét elutasíthatja, ha az nem kellően megalapozott. Az elutasításról és annak indokairól, a Kedvezményezettet a Támogató értesíti.
A Támogatói Okirat módosítására vonatkozó kérelem beérkezését követően a támogatás folyósítását a Támogatói Okirat módosítására vonatkozó kérelem elbírálásáig a Támogató felfüggesztheti. A Támogatót a felfüggesztés elrendeléséből eredően kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
A Kedvezményezett személyének megváltozását jelenti annak más jogi formába történő átalakulása vagy jogutóddal történő megszűnése, egyesülése, szétválása.
19
A Kedvezményezett köteles a bíróság határozatának (végzésének) jogerőssé válását vagy közigazgatási hatóság határozatának véglegessé válását követően, a határozat (végzés) megküldésével haladéktalanul értesíteni a Támogatót.
Más jogi formába történő átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelel.
A módosítási kérelem kötelező tartalmi elemei:
- a módosítást kérő Kedvezményezett neve (a nem természetes személy módosítást kérő képviselője neve is), lakóhelye/székhelye;
- a módosítást kérő Kedvezményezett Támogatói Okiratának azonosításához szükséges adatok (Támogatói Okirat száma, pályázat száma);
- a módosítási kérelem okának részletes meghatározása;
- nyíltvégű lízingkonstrukció esetén jelen pályázati kiírás III/5.2. pontja alapján.
A módosítási kérelem elbírálására a kérelem hiánytalan beérkezését követően 20 munkanapon belül kerülhet sor.
A Támogatói Okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
Ha a Támogatói Okirat módosításának szükségessége a Kedvezményezettnek felróható okból ered, az eset összes körülményeit – így különösen a támogatott tevékenység gazdaságos megvalósíthatóságát – mérlegelve a Támogató jogosult dönteni a szerződésmódosítás és szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.
5. A beszerzés és a Támogatás igénybevételének folyamata
A Kedvezményezett köteles a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelően, az előírt határidőn belül a regisztrált kereskedőtől beszerezni az elektromos gépjárművet és/vagy robogót. A vételárba az Engedményezési szerződéssel engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) beleszámít. A regisztrált kereskedő által kiállított – értékesítésére vonatkozóan – számla összegének a támogatás összegével csökkentett részét a Kedvezményezettnek vagy a vele hitel-, lízingszerződést kötött finanszírozónak a regisztrált kereskedő részére kell kiegyenlítenie. Az elektromos gépjármű és/vagy robogó átvételére a Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő közötti Engedményezési szerződés aláírását követően kerülhet sor.
Az elektromos gépjárművet
• világoszöld alapszínű rendszámmal kell forgalomba helyezni;
• gépjármű vásárlás esetén a Kedvezményezett saját nevén kell forgalomba helyezni, lízing igénybevétele esetén a Kedvezményezettet üzembentartóként kell bejegyezni.
20
A Kedvezményezett a megrendelés leadását és annak visszaigazolását követően az Engedményezési szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az engedményezett összeg (maximum a Támogatás összege) a regisztrált kereskedő részére kerüljön utalásra Támogató részéről. A felek az engedményezési szerződéssel nyilatkozatot tesznek, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása egyik félnek sem, kivéve, ha arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést engedélyezett; nem folyik a Kedvezményezett vagy a Kereskedő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás; a Kedvezményezettnek vagy a Kereskedőnek az adószáma nincs felfüggesztve vagy törölve.
Előfinanszírozás esetén:
A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 90 nap áll a Kedvezményezett rendelkezésére az alábbi szerződés megkötésére és elektronikus beküldésére (a szerződés elektronikus feltöltése és beküldése a Kereskedő feladata):
• a támogatási előleg esetén a kiutalás alapját képező, a pályázati portál felületéről generált Engedményezési szerződés melyet kizárólag a Támogatói Okirat hatályba lépését követően lehet megkötni.
Utófinanszírozás esetén:
A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónap áll a beszerzés megvalósítására, és további 60 nap a Kedvezményezett rendelkezésére az elszámolási dokumentáció elektronikus beküldésére (a dokumentáció elektronikus feltöltése és beküldése a Kereskedő feladata).
Amennyiben a Támogatói Okirat hatályba lépéstől számított határidőkön belül a fenti dokumentumok nem kerülnek megkötésre és beküldésre, a Támogató intézkedik a Támogatói Okiratot visszavonásáról, melynek következtében a támogatás a továbbiakban nem használható fel.
Lízing igénybevétele esetén:
Lízing finanszírozási forma igénybevétele esetén a Kedvezményezett, mint lízingbevevő, kizárólag az alábbi követelményeknek eleget tevő finanszírozókkal köthet lízingszerződést:
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik (amely kritériumot az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő szervezet átvállalhatja) és
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon tevékenységi körében a TEÁOR ’08 szerinti 6491, Pénzügyi lízing szerepel, vagy
- jelen kiírás megjelenési napját megelőző napon fő tevékenységi körében (preferáltan fő tevékenységként) a TEÁOR ’08 szerinti 7711, Személygépjármű kölcsönzése szerepel,
- vállalja jelen pályázati kiírásban a finanszírozónak előírt kötelezettségeket.
Az elektromos gépjármű és/vagy robogó a lízingbeadó tulajdonába kerül és a Kedvezményezettet, mint lízingbevevőt üzembentartóként kell bejegyezni a forgalmi engedélybe.
21
Lízing esetén az üzembentartói jog – illetve a lízingszerződés fenntartási időszak előtti teljesítése esetén a tulajdonjog – a Támogató előzetes hozzájárulásával csak a támogatási jogviszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel együtt ruházható át.
III. Kereskedői, finanszírozói információk
1. A kereskedői regisztráció
Kereskedői regisztráció a pályázati portálon történik.
A kereskedői regisztráció kezdete: 2021.07.01.
A regisztráció térítésmentes.
A kereskedői regisztráció feltétele:
A regisztrált kereskedőnek legalább egy értékesítési/átvételi ponttal és garanciális javításra történő leadásra alkalmas helyszínnel kell rendelkeznie Magyarországon, és meg kell kötnie az együttműködési megállapodást a Támogatóval. Kereskedő vállalja, hogy a Támogató a regisztráció benyújtását követően ellenőrzi a feltételek teljesítését, a kereskedői regisztráció keretében benyújtott dokumentumok megfelelőségét, valamint az esetlegesen folyamatban lévő büntetőeljárás jogerős lezárásáról szóló kereskedői nyilatkozat (tájékoztatás) és az azt alátámasztó (jogerős) dokumentumok beérkezését követően gondoskodik a kereskedői regisztráció elfogadásáról. Amennyiben a Kereskedővel szemben csődeljárás, végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési vagy egyéb megszüntető eljárás indul, a kereskedői regisztráció nem hagyható jóvá. A támogatás finanszírozásának módja alap esetben előfinanszírozás, ld. a III. 3. pontot.
Amennyiben a 2021.05.17. napon megjelent két E-AUTO-2021 kódszámú pályázati konstrukcióban aktív regisztrációval rendelkezik, és a jelen pályázati konstrukció kereskedői feltételeinek megfelel, úgy a kereskedői regisztrációt nem szükséges újra benyújtania, kizárólag a Támogatóval ezen konstrukcióra szóló Együttműködési megállapodás megkötése-, valamint előfinanszírozás esetén a felhatalmazó levelek benyújtása szükséges.
A kereskedői regisztráció menete:
A kereskedők regisztrációját a pályázati portálon a Támogató végzi a kereskedő által megadott adatok alapján. A Támogató a kereskedő regisztrálásának elfogadásáról vagy elutasításáról a regisztráció leadását követő 10 munkanapon belül hoz döntést.
A regisztráció során az együttműködési megállapodás aláírása és az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
- a regisztrált kereskedő hivatalos képviseletére jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának másolata - elektronikus úton;
- meghatalmazás alapján aláírásra jogosult személyek neve és aláírása - elektronikus úton;
- létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolata (pl.: cégkivonat) - elektronikus úton;
22
- bankszámlaszám igazolás / bankszámla szerződés másolata az engedményezési szerződésben szereplő bankszámlaszámról - elektronikus úton;
- csak előfinanszírozás esetén: eredeti biztosíték (banki felhatalmazó levél) a regisztrált kereskedőnek valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlája vonatkozásában a számlavezető pénzintézeténél be kell jelentenie a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt (35) napra való sorba állítására és a részteljesítésre vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak a Támogatóval együttesen, annak hozzájárulásával (szignálásával) és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult - elektronikus úton és papír alapon egyaránt;
- szükséges a Támogató felé benyújtani a regisztrált kereskedő hivatalos képviselője által (cégszerűen) aláírt együttműködési megállapodások 3 eredeti példányát - elektronikus úton és papír alapon egyaránt.
A regisztrált kereskedői feltételeknek való megfelelést a regisztrált kereskedő az együttműködési megállapodás aláírásával igazolja. Az adatok és a csatolt dokumentumok ellenőrzésre kerülnek. Nem megfelelő regisztráció esetén a regisztráció elutasításra kerülhet. A regisztráció elutasítása nem zárja ki a regisztráció újbóli beadásának lehetőségét.
FONTOS! A regisztrált kereskedő egy adott pályázaton belül vagy kereskedői-, vagy finanszírozói (pénzügyi-, operatív lízing cég) szerepet tölthet be.
Az elfogadott regisztrációt követően a regisztrált kereskedő adatai – neve és elérhetősége – felkerülnek a pályázati portálra. A regisztrált kereskedő a pályázati portál kereskedői felületéhez hozzáférést kap.
2. A regisztrált kereskedő feladatai, kötelezettségei
A regisztrált kereskedő segítséget nyújt az elektromos gépjármű és/vagy robogó kiválasztásában.
A regisztrált kereskedő kötelezettsége, hogy a pályázati portálon általa feltöltött adatok valódiságának megfelelőségéről gondoskodjon.
A regisztrált kereskedő ellenőrzi, hogy a Kedvezményezett rendelkezik-e Támogatói Okirattal. Az ellenőrzést követően megkezdődhet az engedményezési szerződés megkötése és az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó Kedvezményezett vagy a finanszírozó általi beszerzésének folyamata.
A regisztrált kereskedő kötelezettsége, hogy a pályázati konstrukció keretében beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átadásakor gondoskodik a kötelező arculati elem - e-mobilitási matrica - gépjárműre történő felragasztásáról az együttműködési megállapodásban rögzített feltételek alapján. Az e-mobilitási matrica beszerzése a kereskedő felelőssége.
23
Regisztrált kereskedőkre vonatkozó általános elvárások:
A pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” feltüntetett regisztrált kereskedőtől vásárolt elektromos gépjárműre és/vagy elektromos robogóra nyújtható támogatás (kiskereskedelmi tevékenység végzése esetén a márkaképviselet (importőr) is szerepelhet a listán).
A pályázati konstrukcióban történő részvétel és regisztráció érdekében a kereskedőnek együttműködési megállapodást kell kötnie a Támogatóval.
Kereskedőnek a Támogatóval megkötendő együttműködési megállapodásban vállalnia kell, hogy a megítélt támogatás összegét sem előre, sem az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó átadásának feltételeként semmilyen módon, jogcímen nem kéri el a Kedvezményezettől, a támogatás összegére sem óvadéki, sem más biztosítéki külön megállapodást nem köt a Kedvezményezettel. Kereskedő a Támogatóval megkötendő együttműködési megállapodásban kötelezi magát, hogy amennyiben Kedvezményezett a vételár teljes összegének Kereskedő részére történt rendelkezésre bocsátását megfelelő okiratokkal (hatályos Támogatói Okirat, aláírt és jóváhagyott finanszírozási szerződés, stb.) igazolta, úgy Kedvezményezett részére az elektromos gépjárművet és/vagy elektromos robogót haladéktalanul átadja. Amennyiben a Kereskedő ezeket a feltételeket megszegi, a Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával az együttműködési megállapodástól elállhat, illetve jogosult azt felmondani.
A „Regisztrált kereskedők listáját” a regisztrált kereskedők által megadott információk alapján a Támogató kezeli.
3. A támogatás folyósítása
A megkötött Engedményezési szerződést a kiválasztott regisztrált kereskedőnek szükséges az elektronikus pályázati portálra feltölteni, ld. a III. 4.2. és III. 4.3. pontokban részletezve.
A támogatási összeg rendelkezésre bocsátása történhet
- a Támogatói Okirat hatályba lépését követően egyösszegű támogatási előlegként a Kereskedőnek történő engedményezés alapján (előfinanszírozás),
- a támogatás felhasználását igazoló elszámolási dokumentáció elfogadását követően a Kereskedőnek történő engedményezés alapján (utófinanszírozás).
3.1.Előleg folyósítása (előfinanszírozás esetén)
A támogatási előleg csak az alábbi feltételek teljesülése esetén folyósítható:
‒ hatályos Támogatói Okirat;
‒ érvényes, a pályázati portál felültéről generált Engedményezési szerződés;
‒ az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzésére irányuló írásos szerződés (például: visszaigazolt megrendelés, adásvételi szerződés, tulajdonjog átruházása stb.) vagy lízingszerződés
‒ aktív kereskedői regisztráció.
24
A feltételek teljesítésének ellenőrzésére az előlegigénylés benyújtását követően 10 munkanapon belül sor kerül. A támogatási előleg folyósítás a jelen pontban foglalt dokumentumok elfogadását követően 10 munkanapon belül megtörténik a regisztrált kereskedő (engedményes) részére.
FONTOS! Az engedményezési szerződés megkötését, az előleg kiutalását követően a kiválasztott elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó és a kiválasztott regisztrált kereskedő módosítására irányuló kérelem nem hagyható jóvá.
3.2. Elszámolási dokumentáció elfogadását követően (utófinanszírozás esetén)
A Támogató az elszámolás benyújtását követően 20 munkanapon belül ellenőrzi a pályázatban vállalt feltételek teljesítését, az elszámolás keretében benyújtott dokumentumok megfelelőségét. Az elszámolás elfogadását követően gondoskodik a támogatási összegnek a regisztrált kereskedő (engedményes) felé történő egy összegű folyósításról. A folyósítás az elszámolás elfogadását követően 10 munkanapon belül megtörténik a regisztrált kereskedő (engedményes) részére.
3.3. További folyósítási feltételek
Amennyiben regisztrált kereskedőnek vagy a Kedvezményezettnek köztartozása van, a Támogató értesítést küld a támogatás folyósításának felfüggesztéséről. A támogatás kifizetésére csak a köztartozás rendezését követően kerülhet sor.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításáig köztartozást nem halmoz fel, ellenkező esetben a Támogató dönthet a Támogatói Okirat visszavonásáról.
Amennyiben a Támogató Kedvezményezettnek felróható okból a megítélt támogatást visszavonja, Kereskedőnek ebből származó kárát Kedvezményezett megtéríteni köteles.
Abban az esetben, ha a Támogató által kiutalt támogatási összeg a Kedvezményezettnek felróható indokból visszaérkezik, az adott támogatás ismételt átutalásának feltételeit a Támogató egyedileg határozza meg.
4. Elszámolás benyújtásának módja, ideje, helye
Az elszámolás benyújtásának határideje a támogatással beszerzésre került elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó fenntartási időszakának kezdetétől számított legfeljebb 60. nap.
Az elszámolások benyújtására elektronikus úton legkésőbb 2023. augusztus 31. 23:59 percig van lehetőség.
A támogatással beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó elszámolási dokumentációját a kiválasztott regisztrált kereskedő nyújtja be.
25
A regisztrált kereskedő az elszámolás elektronikus benyújtásával kezdeményezheti a támogatás elszámolását, az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó forgalomba helyezését a Kedvezményezett részére (elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó megvásárlására irányuló írásos szerződés esetén tulajdonosként vagy lízing igénybevétele esetén üzembentartóként történő bejegyzését követően).
A Kedvezményezett köteles a Kereskedő rendelkezésére bocsájtani az elszámoláshoz szükséges dokumentumokat olyan formában, hogy a Kereskedő az elszámolást a határidőn belül be tudja nyújtani.
Az elszámolás benyújtása elektronikus formában történik a pályázati portálon keresztül.
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve az elszámolással kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató ügyfélszolgálatán érhető el:
e-mail cím:
vali@ifka.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő-Péntek: 10:00-14:00 óra között
telefonszám: +36 70 522 11 10
Amennyiben az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett abban az esetben is kizárólag a Támogatói Okiratban foglalt támogatási összegre jogosult.
4.1. Elszámolási feltételek operatív lízing esetén, operatív lízingcég regisztrációja
Elektromos gépjárművek és/vagy elektromos robogók operatív lízinggel történő beszerzése esetén az előző pontok rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. Amennyiben a Kedvezményezett a saját forráshoz operatív lízinget kíván igénybe venni, a lízingbeadó cégnek regisztrálnia szükséges magát a pályázati portálon, operatív lízing cég státusszal. A regisztrációhoz szükséges benyújtani a Támogató felé:
• az operatív lízing cégre vonatkozó, eredeti nyilatkozatot (pályázati portálról letölthető sablon kitöltése, cégszerű aláírása) – elektronikus úton;
• a nyilatkozatot aláíró aláírási címpéldányának másolatát – elektronikus úton;
• létezést igazoló okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolatát (pl.: cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolvány) – elektronikus úton.
A Támogató a beküldött dokumentumok vizsgálatát követően, a feltételeknek való megfelelés esetén aktiválja az operatív lízing céget a pályázati portálon.
26
Miután a regisztrált kereskedő kiválasztja a felületen az operatív lízing finanszírozási formát, a lízinggel foglalkozó gazdasági társaságok – a támogatott elektromos gépjárművek és/vagy elektromos robogók tekintetében – az alábbi dokumentumok szkennelt vagy fotózott képét kötelesek elektronikusan feltölteni a pályázati portálra:
• az ügyféllel kötött operatív lízing szerződéseik/tartós bérleti szerződéseik és a mellékletét képező megállapodás eredeti dokumentumai
• a Lízingbevevő nyilatkozatát, hogy a támogatást a szabad csekély összegű támogatási kerete terhére igénybe tudja venni,
• a Lízingbeadó és Kedvezményezett által (cégszerűen) aláírt nyilatkozatot a megítélt támogatási összeg Kedvezményezett felé történő érvényesítéséről.
Az operatív lízingszerződés/tartós bérleti szerződés benyújtásának határideje a támogatással beszerzésre került elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó fenntartási idejének kezdetétől számított legfeljebb 60. nap.
Az operatív lízingszerződés/tartós bérleti szerződés benyújtásának végső határideje: 2024. december 31.
Amennyiben a megállapodás vagy a fenti nyilatkozatok hibásan vagy hiányosan kerülnek benyújtásra, a Támogató hiánypótlásra szólít fel megfelelő határidő, de legfeljebb 30 nap kitűzése mellett.
FONTOS! Amennyiben a regisztrált kereskedő részéről megtörtént az elszámolás benyújtása, úgy az operatív lízingbeadónak kötelessége 10 munkanapon belül az ügyféllel kötött operatív lízing szerződéseik/tartós bérleti szerződéseik, és a mellékletét képező megállapodás másolatát elektronikusan feltölteni a pályázati portálra.
4.2. Elszámolás elektronikus rögzítése
Elektromos gépjárművek beszerzése esetén a regisztrált kereskedő a fenntartási időszak kezdetétől számított legfeljebb 60 napon belül feltölti a pályázati portálra az alábbi dokumentumok szkennelt vagy fotózott képét:
- elektromos gépjármű beszerzésére irányuló írásos szerződés (lízing esetén a lízinges adásvételi szerződés)
- pénzügyi (nyílt, zárt végű) lízing esetén a lízingszerződés;
- forgalmi engedély;
- az elektromos gépjármű eladásáról kiállított, a megítélt támogatás összegét tartalmazó számla záradékolt példányát – mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmazza a záradék szövegét;
- a saját forrás megfizetését igazoló bizonylatot, banki átutalás esetén a bankszámlakivonat vagy a banki tranzakció igazolást az átutalásról (amely egyértelműen igazolja az átutalást), készpénzes számla esetén maga a számla a kifizetést igazoló bizonylat, bevételi pénztárbizonylat;
- bármely, egyéb pályázati konstrukció keretében megítélt támogatást/kölcsönt igazoló, döntésről szóló dokumentum (hatályos Támogatói Okirat / Támogatási Szerződés);
27
- a közbeszerzési eljárás döntési jegyzőkönyve;
- számlaösszesítő
- jelen felhívás 5.1. pontja szerinti CASCO biztosítási kötvény vagy fedezetet igazoló dokumentum (utóbbi dokumentum esetén szükséges még az igazolás az első díjfizetésről);
- az e-mobilitási matrica meglétét igazoló fénykép (a rendszámmal együtt az elektromos gépjármű hátsó szélvédőjéről készült fénykép);
- jelen konstrukcióban, ha a támogatási igény eléri a 20.000.000 Ft-ot, kötelező az elidegenítési tilalom bejegyzésének igazolása (bejegyzéssel ellátott törzskönyv mindkét oldala, elektromos gépjármű forgalomba helyezését igazoló okmányirodai dokumentum, egyéb, hivatalos, okmányiroda által kiadott igazolás);
- utófinanszírozás esetén: érvényes, a pályázati portál felületéről generált engedményezési szerződés.
Elektromos robogó beszerzése esetén a regisztrált kereskedő fenntartási idő kezdetétől számított legfeljebb 60 napon belül feltölti a pályázati portálra az alábbi dokumentumok szkennelt vagy fotózott képét:
- beszerzésre irányuló írásos szerződés;
- típusjóváhagyást igazoló COC megfelelőségi nyilatkozat
- az elektromos robogó eladásáról kiállított, a megítélt támogatás összegét tartalmazó számla záradékolt példányát –mely a számviteli törvény szerinti kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmazza a záradék szövegét;
- a saját forrás megfizetését igazoló bizonylatot, banki átutalás esetén a bankszámlakivonat vagy a banki tranzakció igazolást az átutalásról (amely
- egyértelműen igazolja az átutalást), készpénzes számla esetén maga a számla a kifizetést igazoló bizonylat, bevételi pénztárbizonylat;
- jelen felhívás 5.1. pontja szerinti CASCO biztosítási kötvény vagy fedezetet igazoló dokumentum (utóbbi dokumentum esetén szükséges még az igazolás az első díjfizetésről);
- az e-mobilitási matrica meglétét igazoló fénykép (a robogó oldaláról készült fénykép);
- utófinanszírozás esetén: érvényes, a pályázati portál felületéről generált engedményezési szerződés.
A záradékolást a támogatás összegét tartalmazó számla 1. eredeti példányán az alábbi adattartalommal kell elvégezni: „………. számú Támogatói Okirat alapján támogatás összege: …………………..Ft”. A záradékolás a számlán történhet kézzel, pecséttel vagy a számla megjegyzés rovatában feltüntetve a záradék szövegét. Elektronikus számla esetén a záradékot a számla megjegyzés rovatában szükséges feltüntetni a számla kiállításakor.
28
4.3.Hiánypótlás
Ha a regisztrált kereskedő a pályázathoz kapcsolódó elszámolást hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Támogató az elszámolás benyújtását követően 30 napon belül, egyszeri alkalommal, megfelelő határidő, de legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a regisztrált kereskedőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak. Hiánypótlásra az elszámolás vonatkozásában egy alkalommal van lehetőség.
Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően van lehetőség. Tisztázó kérdés keretében a hiánypótlást követően is fennmaradt ellentmondások oldhatóak fel. Támogató szükség esetén további 15 napos határidő kitűzésével „tisztázó kérdés” megküldésének formájában hívja fel a Kereskedő figyelmét a hiányosságok, ellentmondások rendezésére.
Ha a regisztrált kereskedő a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos elszámolás a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül értékelésre.
A regisztrált kereskedő értesítése minden esetben elektronikus úton, a Támogató által üzemeltetett pályázati portálon keresztül történik.
FONTOS! Az értesítést a pályázati portálon történő kézbesítést követő 5. napon kézbesítettnek tekintjük.
5. Biztosítékok
A támogatási előleg folyósítására csak akkor kerülhet sor, ha a biztosíték rendelkezésre áll.
Regisztrált kereskedő (engedményes) által benyújtott értékhatár nélküli banki felhatalmazó levél (együttműködési megállapodás része) valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára vonatkozóan.
A biztosíték nyújtása kizárólag az együttműködési megállapodás megkötése során szükséges, amennyiben a Kereskedő előfinanszírozást választ.
5.1. Casco biztosítás
A fenntartás teljes időszakában a támogatott elektromos gépjárműnek és/vagy elektromos robogónak érvényes teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár, stb.) Casco biztosítással kell rendelkeznie. A biztosítási kötvényben rögzíteni kell, hogy a forgalomból való kikerülés esetén a biztosítási összegből a támogatás időarányosan csökkentett összege – kamatokkal növelten – a Támogató számára kifizetésre kerül.
29
A CASCO kötvényeken első ranghelyen feltüntetendő záradék szövege:
„Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által E-AUTO-2021 számon közzétett pályázati kiírásban foglaltak alapján, a jármű biztosítási eseményből származó, fenntartási időszakban bekövetkező minden olyan kár esetén, amely a jármű forgalomból történő kivonását eredményezi (pl.: totálkár, elemi kár, eltulajdonítás esetén), a biztosító a kártérítés összegéből elsődlegesen a támogatás időarányosan csökkentett összegét és annak kamatait a Támogató javára teljesíti.
Támogató neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogató adószáma: 23833904242”
Amennyiben a fenti záradék hiányzik a CASCO kötvényről és az már nem pótolható, a támogatás nem fizethető ki az adott elektromos gépjármű és/vagy robogó vonatkozásában.
Támogatás időarányosan csökkentett összegének számítási módja a fenntartási időszak kezdetétől:
1. év folyamán
a megítélt támogatás 100%
2. év folyamán
a megítélt támogatás 80%
3. év folyamán
a megítélt támogatás 60%
5.2. Elidegenítési tilalom
A támogatott elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el a fenntartási időszakban Az elektromos gépjármű és/vagy robogó csak a Támogató jóváhagyása mellett terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába a fenntartási időszak alatt. A fenntartási időszak kezdetét megelőzően a támogatott eszköz nem idegeníthető el, terhelhető meg. Amennyiben jelen konstrukcióban igényelt támogatási összeg eléri a 20 000 000 Ft-ot, úgy az elidegenítés tilalmát a gépjármű nyilvántartásában/törzskönyvében első ranghelyen a Magyar Állam javára ki kell kötni.
A Támogató hozzájárulásának kérése szükséges, amennyiben a tulajdonos Kedvezményezett az eszköz üzembentartói jogát másra szeretné átruházni (kizárólag készpénzes vásárlás esetén).
A hozzájárulás feltétele, hogy az elektromos gépjármű és/vagy robogó új üzembentartójának vállalnia kell a Pályázati Kiírás, valamint a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek teljesítését.
A hozzájárulás hiányában elidegenített elektromos gépjármű és/vagy robogó esetében a Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét kamatokkal növelten visszafizetni a fenntartás teljes időszakában. A visszafizetés módjáról a Támogató írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
30
Abban az esetben, ha az elektromos gépjármű és/vagy robogó megvásárlása hitelből (ideértve bármely egyéb pályázati konstrukcióban megítélt, visszafizetendő támogatást is) történik, mód van arra, hogy az elidegenítési tilalom a finanszírozó javára is bejegyzésre kerüljön a Támogató előzetes jóváhagyása esetén.
Az elektromos gépjármű és/vagy robogó megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért a tulajdonos felelős, kivéve lízing esetében. Lízing esetében az üzembentartó felelős a megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért.
A Kedvezményezett kérelmét elektronikusan kell benyújtani a Támogató részére.
Üzembentartói és tulajdonjog végleges átruházása nyíltvégű lízingkonstrukció 3 éven belüli kirendezése vagy 3 éven belüli lejárata esetén:
A Támogató hozzájárulásához és így a Támogatói Okirat módosításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.
- A lízingbeadó nyilatkozata arról, hogy a lízingszerződés teljesült vagy a módosított lízingszerződés;
- A lízingbeadó és az új lízingbe vevő között megkötött lízingszerződés;
- Az üzembentartó és az új lízingbe vevő között megkötött szerződés, amennyiben az üzembentartó és az új lízingbe vevő személye különbözik;
- A Kedvezményezett által összeállított, fenntartási időszak kezdete óta szükséges monitoring beszámoló(k), amennyiben azokat korábban még nem nyújtotta be;
- Pályázat benyújtásához szükséges, jogosultságot igazoló dokumentumok és nyilatkozatok, ha az új üzembentartó egyúttal új Kedvezményezetté válik.
A törzskönyvben és a forgalmi engedélyben történő átvezetést, valamint a CASCO szerződés esetleges módosítását az üzembentartói/tulajdonjog átruházását követően esedékes monitoring beszámolóban kell igazolni.
A támogatott elektromos gépjármű csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el a fenntartási időszakban Az elektromos gépjármű csak a Támogató tájékoztatása mellett terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába a fenntartási időszak alatt. A fenntartási időszak kezdetét megelőzően a támogatott eszköz nem idegeníthető el, terhelhető meg.
A Támogató tájékoztatása szükséges, amennyiben a tulajdonos Kedvezményezett az eszköz üzembentartói jogát másra szeretné átruházni. A Támogató előzetes hozzájárulásának kérése szükséges, ha Kedvezményezett a gépjármű üzemben tartói jogát másra szeretné átruházni. Az előzetes hozzájárulás feltétele, hogy az elektromos gépjármű új üzemben tartójának vállalnia kell a Pályázati Kiírás, valamint a Támogatói Okiratban - releváns esetben a lízingszerződésben - foglalt kötelezettségek teljesítését. (Amennyiben a Kedvezményezett a lízingszerződés megszűnése után is üzembentartó lesz, az átvállalásról az új vevővel együttesen kell nyilatkoznia.)
A Támogató azzal a feltétellel járul hozzá az üzemben tartói jog átruházásához, hogy Kedvezményezett a kötelezettségek átvállalásáról szóló nyilatkozatot az adás-vétel létrejöttét követően 15 napon belül benyújtja.
31
A hozzájárulás hiányában elidegenített elektromos gépjármű esetében a Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét kamatokkal növelten visszafizetni a fenntartás teljes időszakában. A visszafizetés módjáról a Támogató írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.
Az elektromos gépjármű megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért a tulajdonos felelős, kivéve lízing esetében. Lízing esetében az üzembentartó felelős a megsemmisüléséért vagy értékcsökkenéséért.
A Kedvezményezett kérelmét elektronikusan kell benyújtani a Támogató részére.
6. Fenntartási időszak, monitoring és záró beszámoló
6.1. Fenntartási időszak
A fenntartási időszak kezdete vásárlás esetén: az elektromos gépjármű és/vagy robogó Kedvezményezett saját nevén történő forgalomba helyezésének napja.
A fenntartási időszak kezdete lízing esetén: az elektromos gépjármű és/vagy robogó Kedvezményezett üzembentartóként történő bejegyzésének a napja.
A fenntartási időszakban biztosítani kell az elektromos gépjármű és/vagy robogó forgalomban tartásával megvalósuló használatát, üzemben tartását. Amennyiben a fenntartási időszak alatt Kedvezményezett a Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségét – beleértve a monitoring beszámoló benyújtási kötelezettségét is – megszegi, Támogató rendelkezése szerint 8 napon belül köteles a támogatás teljes összegét kamatokkal növelve visszafizetni.
A fenntartási időszak a jelen pont szerinti kezdettől számított 3 évig tart.
A támogatott elektromos gépjármű és/vagy robogó a fenntartási időszak alatt a forgalomból ideiglenesen sem vonható ki.
Monitoring beszámoló
A fenntartási időszak végéig a Kedvezményezett monitoring beszámoló keretében évente köteles igazolni a Casco biztosítás meglétét elektronikusan, továbbá számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről, tapasztalatairól, fenntartásáról a pályázati portálon keresztül az alábbi szempontok szerint:
- a gépjármű alapadatai (típusa, gyártási ideje, rendszáma, stb.);
- a beszerzést teljesítő regisztrált forgalmazó neve, székhelye;
- az üzembe helyezés időpontja;
- a megtett távolság mennyisége kilométerekben kifejezve, az akkumulátor kapacitása, az akkumulátorral megtehető távolság, kWh/km és g/kWh mutatók, mely adatokat a rendszer automatikusan számol.
A benyújtás módja: A Kedvezményezettnek a monitoring beszámolót elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell beadnia, a teljes körű Casco biztosítást igazoló dokumentummal, és az e-mobilitási matrica meglétét igazoló fotóval együtt.
A benyújtás határideje: A fenntartási időszak kezdetének éves fordulónapját követő 30 napon belül kell a Támogató részére benyújtani.
32
A fenntartási időszak alatt benyújtandó monitoring beszámolóban a Kedvezményezett köteles számot adni a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól, fenntartásáról, bemutatni a megvalósítás eredményességét a pályázati portálon található monitoring beszámoló szerint.
A monitoring beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség.
A Támogató a monitoring beszámoló során ellenőrzi, hogy a Kedvezményezett a támogatott elektromos gépjármű és/vagy robogó tulajdonosaként saját nevén vagy lízing esetén üzembetartóként be van jegyezve, kivéve, ha korábban ezzel kapcsolatos kérelem és/vagy bejelentés érkezett.
A Támogató a Kedvezményezettet a monitoring beszámoló elfogadásáról, elutasításáról a pályázati portálon keresztül értesíti a monitoring beszámoló Támogatóhoz történő beérkezésének napjától számított 60 napon belül.
6.2. Záró beszámoló
Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység eredményéről az utolsó fenntartási év végén záró beszámolót kell elektronikusan, a pályázati portálon keresztül kell benyújtania a Támogatóhoz a fenntartási időszak végét követő 60 napon belül. A záró beszámoló tartalmi szempontból megegyezik a monitoring beszámolóban meghatározott feltételekkel.
A záró beszámoló határidejének elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Támogató írásban, megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a Kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. A hiányok pótlására egy alkalommal van lehetőség.
A Támogató a Kedvezményezettet a záró beszámoló elfogadásáról, elutasításáról – záró jegyzőkönyv megküldésével – a pályázati portálon keresztül értesíti a záró beszámoló Támogatóhoz történő beérkezésének napjától számított 60 napon belül.
6.3. Egyéb kötelezettségek
A Kedvezményezett köteles a Támogatót minden olyan jellegű eseményről annak felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül értesíteni, amely befolyásolja a pályázatban és a Támogatói Okiratban előírt kötelezettségek teljesítését/teljesülését.
Az értesítést elektronikusan kell benyújtani a Támogató részére.
6.4. A támogatási jogviszony lezárása
A támogatási jogviszony lezárására a fenntartási időszak lejáratát követően kerül sor.
A jogviszony akkor zárható le, ha a záró beszámoló elfogadásra került, a CASCO szerződésben a záradék vagy a társbiztosítotti bejegyzés, valamint – amennyiben releváns - a gépjármű nyilvántartásban szereplő elidegenítési tilalom törléséhez a Támogató kiállította az igazolást,
33
illetve a Kedvezményezett a pályázatban, illetve a Támogatói Okiratban foglalt feltételeket teljesítette.
A regisztrált kereskedő (engedményes) által benyújtott, értékhatár nélküli banki felhatalmazó levelek visszavonását a Támogató írásbeli kérés esetén végzi el. Visszavonás csak a kereskedő legutolsó elszámolásának jóváhagyását követően lehetséges. Visszavonást követően a regisztrált kereskedőtől elszámolást a Támogató nem fogad be.
7. Ellenőrzés
7.1.Tájékoztató az ellenőrzésről
A költségvetési támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és saját forrás felhasználását a Támogató, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban erre feljogosított szervek jogosultak – helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés során – ellenőrizni.
A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. Az ellenőrzések lefolytatására a pályázat benyújtását követően, a támogatási döntés meghozatalát, a Támogatói Okirat kiadását megelőzően, a Támogatói Okirat megküldését követően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámolást követő 5 évig bármikor sor kerülhet.
Az ellenőrzés során a Támogatónak ellenőriznie kell az elszámoláshoz csatolt, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt oly módon, hogy az összesítőből szúrópróbaszerűen kiválasztott bizonylatok létezését és az összesítővel való egyezőségének meglétét az eredeti bizonylatok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. Hiteles másolatként a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el. A kiválasztásba a bizonylatok legkevesebb 5%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell az ellenőrzésbe bevonni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték minimum 10%-át.
7.2. Rendkívüli ellenőrzés
Rendkívüli ellenőrzésre bármikor sor kerülhet. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
- a pályázatban lévő információk helytállósága,
- a támogatás pályázatban/ Támogatói Okiratban foglaltak szerinti felhasználása,
- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.
7.3. Utólagos ellenőrzés
Utólagos ellenőrzésre az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban, valamint a záró beszámoló elfogadását követő 5 évig kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:
- a pályázatban lévő információk helytállósága,
34
- a pályázatban/ Támogatói Okiratban foglalt előírásoknak való megfelelés,
- helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.
A rendkívüli és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges célja a támogatott tevékenység teljesítésének, a támogatás és a saját forrás rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása.
7.4. Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzés keretében sor kerülhet:
- az elektromos gépjármű és/vagy robogó okmányai (az elektromos gépjármű forgalomba helyezésének okmányirodai igazolása; forgalmi engedély; teljes körű casco biztosítás; valamint minden kapcsolódó okmány, ami a támogatás jogszerű felhasználásának vizsgálata szempontjából indokolt);
- a Támogatói Okirat;
- a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok;
- a pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok vizsgálatára.
A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatásának elősegítése érdekében megfelelő figyelmet kell fordítani a pályázat megvalósítása során keletkező dokumentumok elkülönített és naprakész nyilvántartására.
Ha a Pályázó/Kedvezményezett az ellenőrzéseket akadályozza, illetőleg az ellenőrzéshez szükséges tájékoztatást nem adja meg, a pályázata elutasítható, illetőleg az odaítélt támogatás visszavonható.
8. Kifogás
A Támogató nem vállal felelősséget az elektronikus rendszerek hibája, hiányossága, túlterheltsége vagy üzemképtelensége miatti késedelmekért és hiányosságokért.
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kifogást nyújthat be a Támogatónak, a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói Okiratba ütközik.
FONTOS! A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan, az arról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, elektronikus úton van lehetőség.
A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
A kifogás minimális tartalmi elemei:
- a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve (a nem természetes személy kifogást tevő képviselője neve is), lakóhelye/székhelye;
35
- a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése.;
- a kifogást tevő aláírása.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a kifogás, amennyiben:
- azt határidőn túl terjesztették elő;
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő;
- az a korábbival azonos tartalmú;
- a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemeket;
- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be;
- a kifogás benyújtásának nincs helye;
- a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, amely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
A kifogás tárgyában a Támogató által hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye. A Támogató a Pályázót a kifogásról hozott döntésről elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül értesíti a kifogás beérkezésének napjától számított 30 napon belül.
9. Jogszabályi útmutató
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.)
36
10. Fogalomtár
Beszerzés megkezdése: a megvásárolni kívánt gépjármű megrendelése, előleg fizetése a Kereskedő részére
COC megfelelőségi nyilatkozat: A COC egy olyan okmány, mely igazolja, hogy járműve megfelel az EK szabványoknak és szabadon mozoghat az Európai Unión belül. A COC-ben a gyártó igazolja, hogy a jármű megfelel az EK által támasztott normáknak és követelményeknek. Tartalmazza a következő adatokat: jármű és gyártó, típusjóváhagyási szám, műszaki specifikációk
Egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
Elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet
Regisztrált kereskedő: (jelen pályázat értelmezése szerint): értékesítési/átvételi pontokkal rendelkező hazai márkaképviselet vagy kizárólagos forgalmazó vállalkozás, aki az elektromos gépjármű értékesítését végzi és a Támogatóval együttműködési megállapodást kötött meg.
Köztartozás: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Az állami adó- és vámhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja.
Magyarországi lakóhely: olyan lakóhely, tartózkodási hely, mely Magyarország területén található.
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2)-(4) bekezdése az alábbiak szerint:
5. § (2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.
(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.
37
Nulla emissziós gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (8) bekezdése szerint az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki a rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).
Pályázó/Kedvezményezett (jelen pályázat értelmezése szerint): a támogatást igénybe vevő személy, akinek adatai a pályázati adatlapon megadásra kerülnek.
Támogatás felhasználása: a támogatási összeg kiutalása megtörtént a kereskedő (engedményes) részére
Támogatási intenzitás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.
Tisztán elektromos gépkocsi: a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja szerint az a gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály).
Uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.
Megvalósítási időszak: a támogatott tevékenység időtartama, amely során a felmerülő, a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségek elszámolhatóak.
Jogosulatlanul igénybe vett támogatás: a jogszabálysértően, nem rendeltetésszerűen vagy szerződésellenes módon felhasznált költségvetési támogatás.
1. sz. melléklet
Támogatói Okirat száma: ……….
TÁMOGATÓI OKIRAT
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 100.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-980439, képviseli: Barta-Eke Gyula ügyvezető), (a továbbiakban: Támogató) 2021.07.01. napján „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére” tárgyú, E-AUTO-2021 / GT kódszámú pályázati kiírást (a továbbiakban: Pályázati kiírás) tett közzé a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részeként, az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében.
A Pályázati kiírásra …………………. a továbbiakban: <Kedvezményezett> (székhely: <…>, cégjegyzékszám: <…>, adószám: <…>) <…> azonosító számon <…> napján pályázatot nyújtott be, Támogató a pályázatot elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Támogató <…> napján meghozott döntése alapján Kedvezményezett Támogatásban részesül, az alábbi feltételekkel:
1. A támogatás tárgya az új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautó/demóautóként saját tulajdonban forgalomba helyezett, tisztán elektromos személygépkocsik, és/vagy elektromos robogók, és/vagy legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán elektromos tehergépkocsik (a továbbiakban: Beszerzés) elszámolható költségek finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában.
2. A pályázat forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította a Támogató részére.
3. Kormányzati funkció szerinti besorolás: 043610 – Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása.
4. Kedvezményezett ….. Ft, azaz …… forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet köteles a Beszerzés végrehajtására fordítani.
5. A támogatás intenzitása, a támogatott tevékenység elszámolható összköltségénének meghatározása a Pályázati kiírás I.4. pontja alapján került meghatározásra.
5.1.A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján. A támogatás bruttó támogatástartalma: Ft.
A támogatás számításának alapja az elektromos gépjármű ÁFÁ-val növelt, bruttó eladási ára. Ha a Kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adót levonhatja vagy másra átháríthatja, az ÁFA összegére eső támogatástartalom nem igényelhető vissza.
6. A támogatás intenzitása: legfeljebb 9% / 11 % / 12,5 % illetve 50 % lehet.
7. A Kedvezményezett és a regisztrált kereskedő között megkötendő engedményezési szerződés tartalmazza azon támogatási intenzitást és Támogatás összeget, mely összeggel csökkentett mértékű vételárát szükséges a Kedvezményezettnek megfizetnie a gépjármű beszerzéséhez.
8. A jelen szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül –Pályázati kiírás I. 4.5 pontja alapján.
9. A támogatási összeg és saját forrás összege kizárólag a beszerzés érdekében kerülhet felhasználásra. 10. 9. A beszerzés megkezdésének időpontja az elektromos gépjármű beszerzésére irányuló írásos szerződés (például: visszaigazolt megrendelés, adásvételi szerződés) megkötésének a dátuma, melynek kelte nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás meghirdetésének időpontja.
A Beszerzés megkezdésének végső határideje: A pályázat benyújtásának időpontja.
A Beszerzés befejezésének végső időpontja: A Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 hónap. A beszerzés befejezéséig a gépjárművet forgalomba kell helyezni a Kedvezményezett saját nevén, lízing esetén a Kedvezményezettet be kell jegyezni a gépjármű üzembentartójaként.
11. A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során – szükség szerint – megfelelően alkalmazni köteles a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat – Pályázati kiírás I. 4.4 pontja alapján.
12. A Támogatás folyósításának feltételeként Kedvezményezett köteles az „Engedményezési szerződés” dokumentumot aláírni. Kedvezményezett köteles továbbá az engedményezés figyelembe vételével kiállított számla összegének a Támogatás összegével csökkentett részét a kereskedő számára megfizetni.
A Támogatás folyósítására az engedményezési szerződés alapján, az elektromos gépjárművet értékesítő kereskedő bankszámlájára a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint egy összegben kerül sor.
13. A támogatási összeg felhasználására kizárólag Kedvezményezett jogosult. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatásból további támogatást nem nyújthat.
14. Támogató ellenőrzi a pályázatban vállaltak teljesítését és gondoskodik a jelen okiratban meghatározott támogatási összegnek a regisztrált kereskedő (engedményes) felé történő, egy összegű folyósításáról. A támogatási összeg folyósítására egy összegű előlegként / az elszámolás elfogadását - a hiánytalanul beküldött dokumentumok elfogadását - követően 10 munkanapon belül kerülhet sor.
15. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a támogatásból beszerzett elektromos gépjármű 3 éven át történő használatát és üzemben tartását. A fenntartási időszak kezdete: az elektromos gépjármű forgalomba helyezésének napja, lízing esetén a gépjármű Kedvezményezett üzembentartóként történő bejegyzésének a napja, robogó esetén a Kedvezményezett részére történő átadás napja.
A Támogatás felhasználásával beszerzett gépjármű a beszerzést követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el a Pályázati kiírás III. 5.2 pontban felsorolt esetekben.
16. Ha a Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett, a tudomására jutástól számított 8 napon belül, köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.
17. A fenntartási időszak végéig évente, a fenntartási időszak kezdetének éves fordulónapját követő 30 naptári napon belül a Kedvezményezett monitoring adatszolgáltatás keretében évente köteles számot adni a Pályázati kiírásban foglalt előírásoknak való megfelelésről.
18. A Támogató, az általa meghatalmazott, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek (különösen Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására a 3 éves fenntartási időszak folyamán. Kedvezményezett az ellenőrzést köteles tűrni, illetve annak gyakorlása feltételeit köteles biztosítani.
19. De minimis rendelkezések Pályázati kiírás II. / 3.2. pontja alapján.
20. A Kedvezményezett a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat köteles a támogatott tevékenység lezárását követő 10 éven keresztül hiánytalanul megőrizni.
21. A Támogató jelen okirat visszavonásáról intézkedik a Pályázati kiírás II. 3.5 pontja alapján.
22.1. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában, több támogatási forrás esetén az eredeti támogatási arányoknak megfelelően szükséges csökkenteni. A támogatott tevékenység összköltségének csökkenése nem jár Támogatói Okirat módosítással.
22.2. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy annak összegét a Kedvezményezett köteles a Támogató felé haladéktalanul, de legkésőbb a beszámoló benyújtásával egyidejűleg jelezni. Kedvezményezett a fel nem használt támogatási összeget, illetve annak kamatait a Támogató külön fizetési felszólítását követően, egy összegben az értesítőben megjelölt fizetési számlára köteles visszafizetni.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a pályázat benyújtásától a támogatás folyósításáig köztartozást nem halmoz fel, ellenkező esetben a Támogató dönthet a Támogatói Okirat visszavonásáról.
Amennyiben Támogató Kedvezményezettnek felróható okból a megítélt támogatást visszavonja, Kereskedőnek ebből származó kárát Kedvezményezett megtéríteni köteles.
23. Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján a Kedvezményezettnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Kedvezményezett a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 30 munkanapon belül az értesítőben megjelölt fizetési számlára köteles a visszafizetési kötelezettségét teljesíteni.
24. A jelen támogatói okirattal összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a Kedvezményezett üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat - amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról történő beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten megtiltotta.
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy neve, a támogatás tárgya, az elnyert támogatás
összege, felhasználásának helye és módja nyilvánosságra kerül a www.elektromobilias.ifka.hu
honlapon történő közzététel útján.
25. Jelen Támogatói Okirat ….oldal terjedelemben készül, mely elektronikus úton kerül
megküldésre a Kedvezményezett részére.
Jelen támogatói okirat alapján a Támogató és Kedvezményezett közötti támogatási jogviszony
a támogatói okirat közlésének napján jön létre. A Kedvezményezett pályázatától eltérő tartalmú
támogatói okirat esetén a támogatói okirat közlésétől számított 15 napon belül a támogatói
okirat elfogadásával kapcsolatban nyilatkozatot tehet. Elfogadó nyilatkozatnak kell tekinteni,
ha a Kedvezményezett 15 napon belül nem tesz nyilatkozatot. Amennyiben Kedvezményezett
a támogatói okiratot elfogadja, vagy 15 napon belül nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony
a támogatói okirat közlésének napján jön létre.
26. A pályázat és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum, valamint a
Pályázati kiírás jelen okirat elválaszthatatlan része. A Támogatói Okiratban nem, vagy nem
kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Pályázati kiírás, valamint a vonatkozó
jogszabályok az irányadók.
Budapest, évszám ……………………..
Kapják:
1.) Kedvezményezett – elektronikus úton
Jelen Támogatói Okirat az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogató elektronikus
aláírásával és jogi ellenőrzését követő pénzügyi ellenjegyzésével és jogi ellenőrző elektronikus
aláírásával van ellátva. Az elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum joghatás
kiváltására való alkalmassága – az elektronikus aláírásról rendelkező hatályos
jogszabálynak megfelelően – a papíralapú dokumentuméval megegyező.
Pénzügyi ellenjegyző Jogi ellenőrző
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázható robogók listája "Megrendelőlap kiköltése és robogók megtekintése végett fáradjon be szalonunkba."

Motron, NIU
https://ksr.hu/kampany/elektromos_robogo_55-os_allami_tamogatas

ZTECH
https://www.carimpexmotor.hu/spl/536352/ZTECH